Tuesday, 25 November 2014 10:19
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је у периоду од краја септембра 2014. године до 12. новембра 2014. године извршио преглед усклађености информатора о раду са законом, односно Упутством за израду и објављивање информатора о раду које је Повереник донео на основу закона.

С тим у вези Повереник оцењује да је неопходно да министарства битно унапреде свој однос према обавези проактивног објављивања информација о раду, посебно информација о располагању јавним средствима и да се према тој обавези односе много одговорније.

У поступку прегледа повереник је утврдио да два министарства, Министарство за државну управу и локалну самоуправу и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на својој интернет презентацији нису имала објављене информаторе о раду и упутио им писмено упозорење након чега су у кратком року министарства израдила и објавила информаторе о раду. Свим министарствима (изузев Министарству просвете, науке и технолошког развоја чији Информатор је био ажуран и садржајан) су упућене сугестије за унапређење садржаја.

Из мноштва проблема по свом значају се издваја неприказивање података о буџету и јавним набавкама, дакле информација које су веома чест и апсолутно легитиман предмет интересовања јавности а чије је објављивање обавеза на којој Повереник инсистира.

Цео текст можете преузети овде

 

 

 
Friday, 21 November 2014 09:32
Version in Serbian only

Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти нaлoжиo je Mинистaрству рудaрстaвa и eнeргeтикe дa нoвинaру Бaлкaнскe истрaживaчкe мрeжe у Србиjи дoстaви кoпиjу Meмoрaндумa o рaзумeвaњу, пoтписaнoг 18.12.2013. измeђу JП Eлeктрoприврeдa Србиje и AMPLEX EMIRATES LLC.

У вeзи сa тим рeшeњeм aли и чињeницoм дa je нeкoликo сличних рeшeњa дoнeo у пoслeдњe врeмe, пoвeрeник пoдсeћa дa je прaвo jaвнoсти нa инфoрмaциje o рaду oргaнa влaсти и jaвних прeдузeћa кao и o рaспoлaгaњу jaвним срeдствимa зajaмчeнo Устaвoм и Зaкoнoм o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, a дa сe oствaривaњe тoг прaвa мoжe oгрaничити сaмo изузeтнo, из oпрaвдaних рaзлoгa утврђeних зaкoнoм.

 
Monday, 17 November 2014 09:49

The Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection emphasized it was necessary to amend without delay certain provisions of the Bylaw on Tax Identification Number, which stipulate that tax identification number of a natural person –taxpayer is his/her unique personal identification number, and requested from the Ministry to do so.

On the basis of citizens' reports, the Commissioner found that when complying with the above norms of the Bylaw and Articles 36, paragraph 10 of the Law on Tax Procedure and Tax Administration, which imply publishing of certain data on the Internet, local tax administration authorities posted and are posting many unique personal identification numbers on their official websites.

 
Thursday, 13 November 2014 08:13

03.12.2008.

The Law on Free Access to Information of Public Importance was published in the "Official Gazette" on 5 November 2004 and entered into force on the eighth day of its publication, on 13 November 2004. This day marks 10 years since the Law entered into force and in that regard Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection said the following:

 
Wednesday, 12 November 2014 10:55

01.12.2008.The Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection submitted to the National Assembly of the Republic of Serbia a request for authentic interpretation of Article 3, paragraph 1 of the Law on Free Access to Information of Public Importance.

This provision of the Law stipulates that the following authorities have the duties under the Law on Free Access to Information: government bodies, territorial autonomy authorities, local self-government authorities and organizations vested with public powers.

The reason for filing the request for authentic interpretation are complaints lodged with the Commissioner against notaries public, which raise the issue whether notaries public have the status of a public authority within the meaning of Article of the Law, i.e. whether the duties under this Law include them.

Emphasizing that this was the problem he had already warned about several years ago, when the phenomenon of natural persons vested with public powers (notaries public, private bailiffs) was emerging and should have been addressed by amendments to the Law which underwent the assembly procedure in late 2012 and were subsequently withdrawn, Commissioner Rodoljub Sabic also said the following in that regard:

 

model-zakona-baner-cir

Statistics

 • Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

  31.10.2014.

  PENDING: 3.671

  DONE: 30.157

   

  Read more...

centralni-registar-baner-eng

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs