Friday, 21 November 2014 09:32
Version in Serbian only

Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти нaлoжиo je Mинистaрству рудaрстaвa и eнeргeтикe дa нoвинaру Бaлкaнскe истрaживaчкe мрeжe у Србиjи дoстaви кoпиjу Meмoрaндумa o рaзумeвaњу, пoтписaнoг 18.12.2013. измeђу JП Eлeктрoприврeдa Србиje и AMPLEX EMIRATES LLC.

У вeзи сa тим рeшeњeм aли и чињeницoм дa je нeкoликo сличних рeшeњa дoнeo у пoслeдњe врeмe, пoвeрeник пoдсeћa дa je прaвo jaвнoсти нa инфoрмaциje o рaду oргaнa влaсти и jaвних прeдузeћa кao и o рaспoлaгaњу jaвним срeдствимa зajaмчeнo Устaвoм и Зaкoнoм o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, a дa сe oствaривaњe тoг прaвa мoжe oгрaничити сaмo изузeтнo, из oпрaвдaних рaзлoгa утврђeних зaкoнoм.

 
Monday, 17 November 2014 09:49
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оценио је да је нужно без одлагања изменити одређене одредбе Правилника о пореском идентификационом броју којима се као порески идентификациони број физичког лица утврђује ЈМБГ - пореског обвезника и затражио од Министарства финансија да то учини.

На основу пријава грађана, Повереник је утврдио да су, применом наведених норми Правилника и чл. 36 ст. 10 Закона о пореском поступку и пореској администрацији које предвиђају објављивање одређених података на Интернету, органи локалних пореских администрација на својим интернет презентацијама објавили, односно објављују велики број ЈМБГ.

 
Thursday, 13 November 2014 08:13
Version in Serbian only

03.12.2008.Зaкoн o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja oбjaвљeн je у "Службeнoм глaснику" дaнa 5.11.2004. a ступиo нa снaгу 8 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa, 13.11.2004. гoдинe. Дaнaс je 10 гoдинa oд кaкo je ступиo нa снaгу и с тим у вeзи Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти Рoдoљуб Шaбић изjaвиo je и слeдeћe:

 
Wednesday, 12 November 2014 10:55
Version in Serbian only

01.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је Народној скупштини Републике Србије захтев за аутентичним тумачењем одредби члана 3 ст 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Овом одредбом закона утврђено је да обавезе по Закону о слободном приступу информацијама имају: државни орган, орган територијалне аутономије, орган локалне самоуправе, као и организација којој је поверено вршење јавних овлашћења.

Повод за подношење захтева за аутентично тумачење су жалбе које се Поверенику подносе против јавних бележника, а којима се отвара питање да ли јавни бележници имају статус органа јавне власти у смислу члана 3 Закона, односно да ли се на њих односе обавезе из тог закона.

С тим у вези повереник Родољуб Шабић, наглашавајући да се ради о проблему на који је упозоравао још пре неколико година, у време када је феномен физичких лица са јавним овлашћењима (јавни бележници, приватни извршитељи) био тек у наговештају и који је требало да буде решен још изменама закона које су биле у скупштинској процедури крајем 2012. године, а потом повучене, изјавио је и следеће:

 
Saturday, 08 November 2014 09:06
Version in Serbian only

oni-znajuПовереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом повећаног интересовања јавности за догађања у Пореској управи (ПУ) саопштава да је поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности (ЗЗПЛ) покренуо још пре осам дана.

Непосредан повод за покретање поступка била је индивидуална пријава због појављивања у медијима података из пореске пријаве, дакле података по закону доступним само овлашћеним лицима ПУ. Међутим, у току поступка надзора радници ПУ су овлашћеним лицима Повереника дали и информације које могу бити релевантне за веома лошу, крајње забрињавајућу оцену укупног односа према подацима пореских обвезника.

Овлашћена лица Повереника су информисана да су те информације, иако је ПУ пропустила да о њима раније обавести Повереника, достављене и тужилаштву и МУП-у.

Остављајући по страни, бар овом приликом, питање да ли је добро што су информације које тек треба да буду предмет провере тужилаштва и МУП-а јавно објављене, односно зашто евентуално јавност о њима није обавештена пре покретања поступка од стране Повереника, повереник сматра да је неопходно да надлежни органи (тужилаштво и МУП) у најкраћем могућем року провере све релевантне чињенице како у вези са сумњом у погледу права појединачног подносиоца пријаве тако, поготово, и у вези са евентуалним недопуштеним масовним продором у збирке података о личности пореских обвезника, и о томе обавесте јавност.

Повереник ће у оквиру својих надлежности, у најкраћем року предузети мере у оквиру својих овлашћења, о чему ће, као и увек, јавност бити обавештена.

С тим у вези, повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

 

model-zakona-baner-cir

Statistics

 • Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

  31.10.2014.

  PENDING: 3.671

  DONE: 30.157

   

  Read more...

centralni-registar-baner-eng

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs