Wednesday, 25 February 2015 09:17
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио је писмо министру трговине, туризма и телекомуникација, указујући на потребу и тражећи спровођење надзора над применом Закона о електронским комуникацијама (ЗЕК), за шта је надлежно то министарство.

Непосредан повод је извршавање обавеза оператора електронских комуникација који задржавају податке о комуникацији, као и обавеза надлежних државних органа који приступају тим подацима да воде евиденцију о захтевима за приступ задржаним подацима те да најдоцније до 31.јануара, за претходну календарску годину, доставе евиденцију Поверенику. Реч је о обавези која је уведена последњим изменама ЗЕК-а, с идејом да се допринесе квалитетнијем остваривању уставних гаранција о тајности комуникација.

Државни органи који приступају подацима (БИА, МУП, ВБА) доставили су Поверенику наведене евиденције у законском року. Међутим, од свих оператора електронских комуникација (6-7 услуге телефоније, приближно 200 услуге приступа интернету) који задржавају податке о комуникацији, исту евиденцију до истека рока доставили су само Теленор и Телеком Србија.

С обзиром на неизвршавање неспорних законских обавеза, те индиције да се у неким случајевима то чини сасвим свесно, потребно да је Министарство трговине, туризма и телекомуникација надлежно за надзор над применом ЗЕК-а, спроведе надзор над операторима који нису извршили своју законску обавезу, утврди да ли неки од њих уопште воде евиденције о захтевима за приступ задржаним подацима, односно зашто их нису у складу са законом доставили Поверенику.

Повереник очекује да по спроведеном надзору Министарство покрене прекршајне поступке против одговорних оператора и одговорних лица, због неизвршавања законских обавеза. Законом је предвиђено да због неизвршавања наведених обавеза за прекршај може бити кажњено правно лице од 1-2 милиона динара, предузетник или одговорно лице у правном лицу од 100-150 хиљада динара те да се поред казне може изрећи и мера забране вршења делатности.

 
Monday, 23 February 2015 09:15
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности покренуо је поступак надзора над Републичким геодетским заводом а поводом примене одредби Закона о заштити података о личности. Овлашћена лица повереника започеће сутра поступак непосредног надзора.

Повод за покретање поступка је примена Закона о државном премеру и катасрту тачније с њим у вези примена Правилника о изради и одржавању катастра непокретности који, као саставни део садржи и обрасце чија је садржина касније јавно доступна, а који поред осталог садрже податке о личности и то: матични број лица, презиме, име, име једног родитеља, пребивалиште и адресу.

Не доводећи у питање, већ напротив подржавајући, начела јавности, поуздања и правне сигурности, које Законом о државном премеру и катастру треба да промовише и обезбеђује, повереник сматра да је неспорно да се то не може обезбедити применом наведеног Правилника.

Обрада података о личности се, сходно одредби члана 42. Устава, уређује законом. Никакав правилник (па разуме се ни поменути, који је донет још 1999. дакле целу деценију пре ступања на снагу и Закона о државном премеру и катастру и Закона о заштити података о личности), не може представљати ваљан правни основ за обраду података о личности. Исто тако, полазећи од тога да је сврха обраде личних података правна сигурност у имовинско-правним односима неопходно је оценити да ли се иста може остварити и јавном доступношћу мањег броја података о личности од оног који је данас доступан.

По окончању поступка надзора Повереник ће у сваком случају упутити иницијативу надлежном министаству грађевинарства, саобраћаја и инфрастурктуре да се одговарајућим изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру отворена питања уреде на начин који би био у складу са Уставом Србије.

 
Tuesday, 10 February 2015 10:24
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом интересовања већег броја новинара и медија потврђује да је јуче примио допис родитеља мале Тијане Огњановић у коме они, у основи, моле да Повереник "ослободи Републички фонд за здравствено осигурање било какве законске обавезе чувања података, уколико она уопште постоји", и да им је он данас одговорио. Повереник је апеловао на њих да помоћ некој од болесне деце чији су им се родитељи ради тога обратили, пруже што је могуће пре.

Повереник оцењује да није добро, да је у конкретној ситуацији контрапродуктивно да се тежиште проблема "сели" у сферу заштите података о личности, јер је суштина проблема у сасвим другој сфери.

Овај случај који је с разлогом привукао велику пажњу јавности треба да представља упозорење на то да нам је у вези са прикупљањем и коришћењем средстава за хуманитарну помоћ правни поредак забрињавајуће инфериоран. Да би морали да имамо, али ипак немамо поуздане или никакве одговоре на читав низ питања која се поводом права јавности да зна нужно намећу. Нпр. о околностима, условима и последицама у којима се јавност може позвати на уплату средстава за хуманитарне сврхе на приватни рачун; о консеквенцама таквог потеза са становишта даље "поверљивости" тог приватног рачуна; о последицама ситуација у којој из било којих разлога дође до немогућности остварења прокламоване сврхе; о могућностима за "поверљиво" располагање прикупљеним средствима и након тога, итд, итд.

 

 
Friday, 06 February 2015 10:01

The Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection received today, at their request, representatives of the Chamber of enforcement officers, and talked with them about the warning on the unlawful processing of personal data of debtors - natural persons by the Chamber, which the Commissioner sent to the Chamber a few days ago.

The Commissioner has once again warned the Chamber that the Rulebook of the Chamber, in any case cannot constitute a valid legal basis for the introduction of the processing of personal data, because accordance to the Constitution it can only be a law, not a bylaw.

Processing of personal data in this particular case is contrary to the Law on Personal Data Protection, not only because of inadequate legal basis, but also non-existence of purpose. Law on Personal Data Protection provides that the processing shall not be permitted if it is disproportionate to the purpose, and in this case, the purpose of submitting particular information on authentic documents by creditors to the Chamber of enforcement officers (under the Law on Enforcement and Security), is that enforcement officers who will carry out the enforcement are evenly distributed according to alphabetical order of their entry in the directory. That purpose can be achieved quite obviously by only processing data on the executive title itself (document number, place without address, the amount due), and the processing of personal data of a debtor is completely unnecessary from the point of purpose. This would, at the same time, lead to the situation that, except that enforcement officers who carry out the enforcement are in possession of personal data, the Chamber unnecessary forms a huge database of personal data and therefore it opens the risks associated with the manner and length of storage, protection, possible misuse of data, etc.

Unlawful processing of personal data by the Chamber was caused, inter alia, by the fact that Ministry of Justice gave approval to the "Rulebook on the contents and manner of submitting a request to the Chamber of enforcement officers for determining the competent enforcement officer" while failing to point out the Chamber that provisions which regulate processing of personal data are unconstitutional and unfit for the purpose.

The representatives of the Chamber confirmed to fully understand the warning of the Commissioner, and they will immediately stop the unlawful processing of personal data, destroy all personal data collected, and harmonize the Rulebook of the Chamber in line with the provisions of the Law on Personal Data Protection.

 

 
Thursday, 05 February 2015 10:56

03.12.2008.The Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection Rodoljub Sabic today in the premises of the Office of the Council for National Security and Protection of Classified Data was handed a certificate for access to classified data assigned the level of classification "top secret" ("state secret").

The Certificate for access to all classified information, regardless of the level of classification, has an extremely small number of state officials, it is issued on the recommendation of the SIA, after conducting special security clearance, which is the most rigorous one specified by our laws. The Commissioner Rodoljub Sabic already has a certificate of the same level, and by this new certificate the right to access confidential data assigned the level of confidentiality "top secret" has been extended for a period of 3 years.

In this regard, the Commissioner Rodoljub Sabic said the following:

 

model-zakona-baner-cir

Statistics

 • Version in Serbian only

  Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

  на дан 27.2.2015.

  У ПРОЦЕДУРИ: 3.843

  ОБРАЂЕНО: 32.708

  Read more...

centralni-registar-baner-eng

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs