HomeFAQ

Access to information - FAQ

Version in Serbian only

Да ли је првостепени орган, коме је Повереник поништио решење по жалби и предмет вратио на поновни поступак, дужан да ново решење донесе у року од 15 дана према чл. 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја или у року од 30 дана у складу са чл. 232. ст. 2. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр.33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10).

 
Version in Serbian only

Да ли грађанин може да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка против државног органа који на својој веб страници није објавио, или није ажурирао информатор о раду или нема своју веб страницу, а није, како је прописано, затражио од другог одговарајућег државног органа да објави информатор о његовом раду?

 
Version in Serbian only

Да ли се јавни бележници и јавни извршитељи могу сматрати органима јавне власти у смислу одредбе члана 3. Закона о слободном приступи информацијама од јавног значаја, с обзиром на то да су им поверена јавна овлашћења, као и да ли се сматра информацијом од јавног значаја износ прихода који су јавни бележници и јавни извршитељи (уопштено и појединачно) остварили у претходним годинама?

 
Version in Serbian only

Да ли лице коме су информације потребне за вођење судског поступка, може на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, добити податке о статусу одређеног лица из матичних књига грађана.

 
Version in Serbian only

Како да поступи орган када тражилац информација не жели да плати трошкове поступка остваривања права на слободан приступ информацијама и како их наплатити?

 
Version in Serbian only

Да ли је орган власти дужан да поступи по захтеву за слободан приступ информацијама када не располаже информацијом, а информација се иначе не односи на питања из надлежности органа?

 
Version in Serbian only

Како може грађанин да прибави личне податке из члана 181. став 1. тач. 3. Закона о прекршајима, за одговорног у органу власти, ради подношења захтева за покретање прекршајног поступка у својству оштећеног због повреде права на слободан приступ информацијама од јавног значаја?

 
Version in Serbian only

Да ли се захтевање превеликог броја информација може квалификовати злоупотребом права тражиоца у смислу члана 13. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја?

 
Version in Serbian only

Да ли је орган власти дужан да тражиоцу информација достави податак о процењеној вредности спроведене јавне набавке?

 
Version in Serbian only

Да ли захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја мора да буде својеручно потписан?

 
Version in Serbian only

Да ли се као информације од јавног значаја могу добити подаци о идентитету одређеног лица ради подношења приватне тужбе?

 
Version in Serbian only

Постоји ли обавеза органа да сачини мишљење о примени прописа по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја?

 
Version in Serbian only

Да ли је за добијање информација од јавног значаја неопходно користити формулар захтева или се захтев може откуцати на празном папиру?

 
Version in Serbian only

Да ли је орган власти дужан да омогући остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја (увид у издату дозволу и добијање копије) лицу које је странка у управном поступку у коме је дозвола издата?

 
Version in Serbian only

Колика су овлашћења лица овлашћеног за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама?

Да ли руководилац органа власти може поступати по захтеву тражиоца у ситуацији када је за те послове овластио друго лице?

 
Version in Serbian only

Како државно јавно предузеће да поступи по решењу Повереника да достави информације о износу плате и дневница за службени пут запосленог, због „колизије“ Закона о заштити података о личности и Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја?

 
Version in Serbian only

Да ли је факултет у обавези да објави информатор о раду ако његова интернет страница садржи велики број информација за јавност?

 
Version in Serbian only

Да ли су правоснажне пресуде информације од јавног значаја и да ли се може ограничити право коришћења информација из електронских издања билтена судске праксе због повреде ауторског права?

 
Version in Serbian only

Да ли је школа као орган власти дужна да сачини документ под називом из захтева тражиоца информација?

 
Version in Serbian only

Да ли преднацрт закона представља информацију од јавног значаја?

 

model-zakona-baner-eng

Statistics

 • Version in Serbian only

  Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

  на дан 31.10.2017.

  У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

  ОБРАЂЕНО: 56.291

  Read more...

centralni-registar-baner-eng


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-eng
novi zup cir

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs