Wednesday, 01 October 2014 07:36
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оценио је као важно, добро и корисно побољшање ситуације у погледу јавности информација о средствима помоћи за отклањање последица катастрофалних поплава.

На сајту Министарства финансија сада су доступне информације и о актуелном стању средстава и о укупном износу уплаћеног новца на рачун министарства од почетка прикупљања, у оквиру чега је посебно исказан и износ уплата извршених преко оператора мобилне телефоније, а истовремено су на сајту Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја објављени подаци о додељеној државној помоћи чије поређење са подацима Министарства финансија упућује на закључак да средства нису коришћена за друге исплате осим оних које су вршене преко Канцеларије.

 
Tuesday, 30 September 2014 09:56
Version in Serbian only

Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти рeшeњeм je нaлoжиo Грaдскoj упрaви Грaдa Бeoгрaдa дa у рoку oд 5 дaнa oд дaнa приjeмa рeшeњa oбaвeсти Mрeжу зa рeституциjу у Србиjи - Удружeњe грaђaнa зa пoврaћaj oдузeтe имoвинe "Бeoгрaд" у Бeoгрaду, дa ли пoсeдуje инфoрмaциje, oднoснo дoкумeнтe из кojих сe мoжe сaзнaти брoj и исхoд рeшeних прeдмeтa кojи сe oднoсe нa лoкaциje кoje oбухвaтa пoдручje Прojeктa "Бeoгрaд нa вoди", тe дa укoликo тaквe дoкумeнтe пoсeдуje кoпиje истих дoстaви трaжиoцу.

Грaдскa упрaвa (Сeкрeтaриjaт зa лeгaлизaциjу кoмe je зaхтeв нeпoсрeднo пoднeт) билa je пo Зaкoну o слoбoднoм приступу инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja (чл.16.ст.1) дужнa дa бeз oдлaгaњa a нajкaсниje у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, трaжиoцa инфoрмaциje oбaвeсти дa ли пoсeдуje трaжeнe инфoрмaциje и укoликo истe пoсeдуje, дoстaви кoпиje дoкумeнaтa у кojимa су oнe сaдржaнe, или дa у супрoтнoм, aкo нaлaзи дa зa тo пoстoje зaкoнoм прeдвиђeни рaзлoзи дoнeсe рeшeњe o oдбиjaњу зaхтeвa.

 
Monday, 29 September 2014 09:36

01.12.2008.The Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection, the OSCE Mission to Serbia, the NGO Freedom of Information Coalition, the Association of Serbian Journalists and the Independent Journalists Association of Serbia held a meeting today to commend the Right to Know Day, 28 September, with the attendance of numerous representatives from the media, citizens' associations, public authorities and members of the diplomatic chorus. The addresses at the meeting were made by H.E. Peter Burkhard, Head of the OSCE Mission to Serbia, Mr. Sasa Jankovic, the Ombudsman, and Mr. Rodoljub Sabic, Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection.

The meeting was an opportunity to introduce the publication III - Free Access to Information – "Commissioner's Attitudes and Opinions", which was presented by Ms Stanojla Mandic, Deputy Commissioner.

In commendation of the Right to Know Day, Commissioner Rodoljub Sabic said:

 
Monday, 29 September 2014 07:38

A public debate titled "Key Findings of Annual Reports of the Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection and the Ombudsman from the Aspect of Local Community" will be held on Wednesday, 1 October 2014, at the hall of the Municipal Council of Vranje at 12PM.

Such debates will be organized in 4 more Serbian cities (Zajecar, Novi Pazar, Kikinda and Kragujevac) to provide an opportunity to a wider circle of authorities, the media and primarily citizens in local communities to give their opinion on the key findings in annual reports of the two independent authorities for protection of human rights.

You can send questions for the debate to the email address This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it or to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it or on Twitter #ZastitnikPoverenik. You can download annual reports of the two authorities for 2013 below:

Report on Report on Implementation of the Law on Free Access to Information of Public Importance and the Law on Personal Data Protection in 2013

Regular Annual Report of the Ombudsman for 2013.

 

 
Friday, 26 September 2014 09:24

The Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection ordered by a decision to the City Administration of Belgrade to inform organization "Transparency Serbia" within maximum 5 days whether it holds the following documents regarding the building in Karadjordjeva 48 Street ("Belgrade Cooperative" building): documents which show who is the owner and who is the user of the building, the basis for the use of the building and who was the investor for refurbishment of this building in 2014; a construction permit and other licences necessary for works on refurbishment of the building; decisions, licences and contracts in connection with refurbishment works on the road infrastructure in front of the building and documents regarding payments for those works, and to send those documents to the requester if it holds them.

 

javna-rasprava-zpl-baner

Statistics

 • Version in Serbian only

  Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

  на дан 30.9. 2014.

  У ПРОЦЕДУРИ: 3.611

  ОБРАЂЕНО: 29.432

  Read more...

centralni-registar-baner-eng

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs