Monday, 29 August 2016 08:16
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је поводом уочене недозвољене обраде података о личности која се врши на основу Упутства за безбедносну проверу садржаног у Националном програму за обезбеђивање у ваздухопловству који је донела Влада Србије, упутио писмо председнику Владе Републике Србије.

Уз пуно уважавање значаја безбедности у ваздушном саобраћају Повереник је нагласио потребу да укаже на нарушавање правне сигурности и кршење уставних гаранција које овај документ производи, односно на потпуну правну неконзистентност "система" који се успоставља супротно изричитим уставним одредбама.

 
Thursday, 25 August 2016 09:18
Version in Serbian only

01.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом шесте годишњице усвајања Стратегије заштите података о личности (Влада Србије је усвојила у августу 2010.) оцењује да је однос према спровођењу те стратегије "најбоља" а забрињавајућа илустрација неодговорног односа државе према стању у важној области људских права.

Државне активности у овој области у највећој мери се своде на активности Повереника, а иако су његове активности све бројније (број предмета Повереника у области заштите података о личности увећан од 83 у 2009. до 2430 у 2015.) оне не могу да надоместе оно што би морали да ураде надлежна министарства, Влада и Скупштина.

Упозоравајући да је нужно да органи власти на свим нивоима, посебно Влада Републике Србије и надлежна министарства тај однос коренито промене, повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

 
Tuesday, 23 August 2016 08:34
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је поводом вести која је јуче пренета путем више медија и друштвених мрежа и која је изазвала реакције већег броја грађана, а која се односи на изјаву градоначелника Ниша да ће град формирати посебну базу података о грађанима који су подносили тужбе против Града, као и посебно радно тело које ће се бавити анализом тих података, упутио градоначелнику писмо с упозорењем да би формирање такве базе личних података и њихова обрада представљали недозвољену обраду личних података и кажњив прекршај.

 
Monday, 22 August 2016 10:14
Version in Serbian only

03.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности након што је, по представци грађана, спровео поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности у Министарству унутрашњих послова (МУП), упутио је министарству Упозорење да, тако што личне податке грађана обрађује у "Дневним билтенима догађаја" а потом их, без законског основа, доставља другим органима власти или лицима при чему сврха обраде није јасно одређена, врши недозвољену обраду података о личности.

МУП-у је наложено да у року од 15 дана од пријема Упозорења обавести Повереника о мерама и активностима предузетим за отклањање уочених неправилности.

У поступку надзора утврђено је да МУП у Збирци података "Дневних догађаја" обрађује податке о пријављеним кривичним делима и прекршајима, интервенцијама полиције ради успостављања нарушеног јавног реда, саобраћајним незгодама, угрожавању људи и имовине од елементарних непогода и низу других догађаја из надлежности полиције односно појава и догађаја од значаја за јавну безбедност. Уз остало, ова Збирка података садржи податке о личности грађана.

На основу ове збирке сачињава се Дневни билтен догађаја и доставља широком кругу корисника. Тако се, осим кругу овлашћених лица у МУП-у, подаци о личности достављају релативно широком кругу екстерних корисника.

У поступку надзора утврђено је се подаци о личности, на нивоу Републике Србије, достављају: Председнику Републике Србије, Председнику Владе, Председнику Народне Скупштине, Потпредседнику Владе, Врховном Касационом Суду Србије, Одбору за одбрану и безбедност, Републичком јавном тужиоцу, Специјалном тужиоцу, Безбедносно-информативној агенцији.

На нивоу полицијских управа, ови подаци достављају се селективно: председницима судова, тужиоцима, начелницима округа, градоначелницима, председницима општина, председницима градских и општинских скупштина, начелницима центара БИА итд.

Податке о личности садржане у „Дневним билтенима" већина наведених органа власти није овлашћена да тражи и прима, нити су исти подаци неопходни за извршавање послова из њихове надлежности, а исте податке, уколико је неопходно или уколико неки од набројаних органа власти и јесте овлашћен да их тражи и прима, треба да их прибавља кроз службену кореспонденцију, а не из „Дневног билтена".

С тим у вези Повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

 
Friday, 19 August 2016 08:48
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је Закључком о дозволи административног извршења позвао Градски завод за вештачење у Београду, под претњом новчаног кажњавања да тражиоцу информација Дневном листу "Данас" достави информације о судским предметима у којима је вештачење било поверено вештаку М.Л.

Претходно је Повереник по жалби тражиоца информација донео решење којим је Градском заводу наложио да тражиоцу информација да те информације. Градски завод није поступио по решењу у остављеном року, већ је само неформално обавестио тражиоца информација да неће добити тражене податке, јер је Завод, о чему је наводно обавестио Повереника, поднео против Поверениковог решења тужбу Управном суду, због чега ће морати да се чека на одлуку суда.

 

model-zakona-baner-eng

Statistics

  • Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

    31.7.2016.

    PENDING: 4.223

    DONE: 43.861

    Read more...

centralni-registar-baner-eng

portal-otvorenih-podataka-eng


konkurs-baner-cir

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs