petak, 31 jul 2015 08:33

03.12.2008.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je predstavnike Mreže za restituciju u Srbiji - Udruženje građana za povraćaj oduzete imovine "Beograd", i razgovarao s njima o problemima u pristupu informacijama o nekretninama koje su u državnom vlasništvu.

Predstavnici Mreže zahvalili su Povereniku na pomoći u brojnim sličnim prilikama, a posebno na rešenju kojim je početkom jula Poverenik naložio Društvu za iznajmljivanje nekretnina "Dipos" d.o.o. da Mreži za restituciju dostavi spisak sa preciznim opisom nekretnina, a i izrazili žaljenje što "Dipos" još nije postupio po rešenju Poverenika i zamolili dodatnu pomoć.

Predstavnici Mreže izneli su ocenu da uskraćivanje informacija u konkretnom slučaju nije samo posledica loše organizacije i evidencije odnosno neodgovornosti, i s tim u vezi izrazili sumnju da je uskraćivanje informacija u direktnoj vezi sa pripremanjem za donošenje Zakona o posebnim uslovima pribavljanja nepokretnosti u državnoj svojini, koji bi jednom krugu ljudi omogućio da pod vrlo povoljnim uslovima postanu vlasnici imovine koja je nekad oduzeta članovima Mreže, odnosno njihovim precima.

Poverenik je predstavncima Mreže obećao da će, u okviru svojih ovlašćenja, preduzeti sve što može, da će, dakle, na njihov zahtev izreći "Dipos"-u novčane kazne, a potom zahtevati od Vlade da u skladu sa svojom zakonskom obavezom, ona prinudom obezbedi izvršenje rešenja Poverenika.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić izjavio je i sledeće:

 
sreda, 29 jul 2015 09:27

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je danas predstavnike grupe od preko 1400 bivših radnika "Magnohorm" d.o.o. Kraljevo u čijoj pratnji je bio i načelnik Raškog upravnog okruga.

Predstavnici bivših radnika "Magnohroma" izrazili su zadovoljstvo i zahvalili se povereniku zbog toga što su nakon njegove intervencije od Fonda za razvoj Republike Srbije dobili kopiju Ugovora o kreditu koji je "Magnohromu" odobren 2012.godine i na osnovu kog su obezbeđena sredstva za isplatu otpremnina zaposlenima, kao i spisak radnika kojima je izvršena isplata otpremnina na osnovu odobrenih kreditnih sredstava.

Predstavnici radnika su informisali Poverenika i o problemima u vezi sa pribavljanjem, od drugih organa vlasti, informacija relevantnih za ostvarivanje prava bivših radnika. Takođe su izneli ocenu da nesaglasnost podataka koji su do sada pribavljeni od pojedinih nadležnih organa ukazuje na sumnju u moguće nezakonito raspolaganje sredstvima odnosno izvršenje krivičnog dela. U vezi s navedenim problemima molili su pomoć Poverenika.

Poverenik je predstavncima radnika obećao, u okviru njihovih prava na slobodan pristup informacijama i ovlašćenja Poverenika, svaku moguću pomoć, naglasivši pritom da u vezi sa konkretnim merama radi otklanjanja ili potvrde sumnji u nezakonito postupanje odnosno postojanje krivičnog dela, Poverenik nema nikakvih ovlašćenja, odnosno da je to zadatak za druge državne organe, posebno MUP i tužilaštvo.

 

 
utorak, 28 jul 2015 08:19

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje kao dobru i korisnu reakciju Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na Upozorenje koje mu je Poverenik uputio zbog nepravilnosti koje je Fond činio prilikom obrade ličnih podataka osiguranika.

Fond PIO je na zahtev osiguranika za izdavanje uverenja koje im je potrebno prilikom upisa dece u predškolske ustanove, umesto uverenja izdavao kopiju kompletnog M4 obrasca, za šta nije postojao pravni osnov, a što je dodatno i nepotrebno lične podatke osiguranika izlagalo riziku zloupotrebe, s obzirom da M4 obrazac sadrži mnogo više ličnih podataka nego što je svrsishodno i potrebno.

Fond PIO, u roku koji mu je Upozorenjem ostavljen, je obavestio Poverenika da je odmah nakon prijema Upozorenja prestao sa dosadašnjom praksom i da će ubuduće izdavati isključivo uverenja sa traženim, potrebnim podacima.

Fond PIO je obavestio Poverenika i da će Fond inicirati hitno održavanje sastanka sa predstavnicima grada Beograda koji je osnivač predškolskih ustanova, kao i sa drugim subjektima koji zahtevaju uverenja sa podacima iz matične evidencije, kako bi se njihovi zahtevi u pogledu vrste i obima neophodnih podataka jasno precizirali i doveli u sklad sa fundamentalnim načelima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao što su svrsishodnost i srazmernost.

 

 

 
ponedeljak, 13 jul 2015 10:03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Upozorenje Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zbog nepravilnosti koje Fond čini prilikom obrade ličnih podataka osiguranika.

Fond PIO na zahtev osiguranika za izdavanje uverenja koje im je potrebno prilikom upisa dece u predškolske ustanove, umesto uverenja izdaje kopiju kompletnog M4 obrasca, za šta nema pravni osnov. Dodatno, kompletan M4 obrazac sadrži mnogo više ličnih podataka nego što je svrsishodno i potrebno (o stažu osiguranika, zaradama, naknadama zarada...).

Na ovaj način se ne samo odstupa od fundamentalnog načela Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – pravnog osnova, kao i svrsishodnosti i srazmernosti, nego se i nepotrebno lični podaci osiguranika izlažu riziku zloupotrebe, što se ne može i ne sme pravdati „jednostavnijim" i „bržim" postupanjem nadležnih. Generalno se što pre mora prestati sa na svim nivoima snažno i dugo prisutnom praksom da se zato što je činovnicima "lakše" ili "zgodnije" ignorišu i potcenjuju obaveze u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Poverenik je naložio Fondu PIO da ga u roku od 8 dana obavesti o merama koje će preduzeti radi otklanjanja nepravilnosti na koje je ukazao.

 

 

 
utorak, 07 jul 2015 09:01

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je, kako je to prethodno i najavio, polazeći od činjenica utvrđenih u postupku nadzora nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti od strane operatora elektronskih komunikacija koji pružaju internet usluge, a koje ukazuju na stanje koje je zabrinjavajuće loše i koje nužno treba menjati, dostavio Predlog odgovarajućih preporuka za unapređenje stanja u ovoj oblasti Vladi Republike Srbije.

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 30.6.2015.

    U PROCEDURI: 4.081

    OBRAĐENO: 35.303

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs