NaslovnaPitanja i odgovori

Pristup informacijama - Pitanja i odgovori

Da li je prvostepeni organ, kome je Poverenik poništio rešenje po žalbi i predmet vratio na ponovni postupak, dužan da novo rešenje donese u roku od 15 dana prema čl. 16. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ili u roku od 30 dana u skladu sa čl. 232. st. 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“ br.33/97 i 31/01 i „Sl. glasnik RS“ br. 30/10).

 

Da li građanin može da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv državnog organa koji na svojoj veb stranici nije objavio, ili nije ažurirao informator o radu ili nema svoju veb stranicu, a nije, kako je propisano, zatražio od drugog odgovarajućeg državnog organa da objavi informator o njegovom radu?

 

Da li se javni beležnici i javni izvršitelji mogu smatrati organima javne vlasti u smislu odredbe člana 3. Zakona o slobodnom pristupi informacijama od javnog značaja, s obzirom na to da su im poverena javna ovlašćenja, kao i da li se smatra informacijom od javnog značaja iznos prihoda koji su javni beležnici i javni izvršitelji (uopšteno i pojedinačno) ostvarili u prethodnim godinama?

 

Da li lice kome su informacije potrebne za vođenje sudskog postupka, može na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dobiti podatke o statusu određenog lica iz matičnih knjiga građana.

 

Kako da postupi organ kada tražilac informacija ne želi da plati troškove postupka ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i kako ih naplatiti?

 

Da li je organ vlasti dužan da postupi po zahtevu za slobodan pristup informacijama kada ne raspolaže informacijom, a informacija se inače ne odnosi na pitanja iz nadležnosti organa?

 

Kako može građanin da pribavi lične podatke iz člana 181. stav 1. tač. 3. Zakona o prekršajima, za odgovornog u organu vlasti, radi podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u svojstvu oštećenog zbog povrede prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja?

 

Da li se zahtevanje prevelikog broja informacija može kvalifikovati zloupotrebom prava tražioca u smislu člana 13. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja?

 

Da li je organ vlasti dužan da tražiocu informacija dostavi podatak o procenjenoj vrednosti sprovedene javne nabavke?

 

Da li zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja mora da bude svojeručno potpisan?

 

Da li se kao informacije od javnog značaja mogu dobiti podaci o identitetu određenog lica radi podnošenja privatne tužbe?

 

Postoji li obaveza organa da sačini mišljenje o primeni propisa po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja?

 

Da li je za dobijanje informacija od javnog značaja neophodno koristiti formular zahteva ili se zahtev može otkucati na praznom papiru?

 

Da li je organ vlasti dužan da omogući ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja (uvid u izdatu dozvolu i dobijanje kopije) licu koje je stranka u upravnom postupku u kome je dozvola izdata?

 

Kolika su ovlašćenja lica ovlašćenog za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama?

Da li rukovodilac organa vlasti može postupati po zahtevu tražioca u situaciji kada je za te poslove ovlastio drugo lice?

 

Kako državno javno preduzeće da postupi po rešenju Poverenika da dostavi informacije o iznosu plate i dnevnica za službeni put zaposlenog, zbog „kolizije“ Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja?

 

Da li je fakultet u obavezi da objavi informator o radu ako njegova internet stranica sadrži veliki broj informacija za javnost?

 

Da li su pravosnažne presude informacije od javnog značaja i da li se može ograničiti pravo korišćenja informacija iz elektronskih izdanja biltena sudske prakse zbog povrede autorskog prava?

 

Da li je škola kao organ vlasti dužna da sačini dokument pod nazivom iz zahteva tražioca informacija?

 

Da li prednacrt zakona predstavlja informaciju od javnog značaja?

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.10.2017.

    U PROCEDURI: 4.186

    OBRAĐENO: 56.291

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka
novi zup lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs