Član 48. Evidencija o obradi

Rukovalac obrazuje i vodi evidenciju koja sadrži:

1) vrstu podataka i naziv zbirke podataka;

2) vrstu radnje obrade;

3) naziv, ime, sedište i adresu rukovaoca;

4) datum započinjanja obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka;

5) svrhu obrade;

6) pravni osnov obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka;

7) kategoriju lica na koje se podaci odnose;

8) vrstu i stepen tajnosti podataka;

9) način prikupljanja i čuvanja podataka;

10) rok čuvanja i upotrebe podataka;

11) naziv, ime, sedište i adresu korisnika;

12) oznaku unošenja, odnosno iznošenja podataka iz Republike Srbije sa

nazivom države, odnosno međunarodne organizacije i stranog korisnika, pravni osnov

i svrhu unošenja, odnosno iznošenja podataka;

13) preduzete mere zaštite podataka;

14) zahtev povodom obrade.

Rukovalac nije dužan da obrazuje i vodi evidenciju obrade: podataka koji se

obrađuju isključivo u porodične i druge lične potrebe u smislu odredbe člana 5. tačka

2. ovog zakona, podataka koji se obrađuju radi vođenja registara čije je vođenje

zakonom propisano, podataka za zbirku podataka koju čine samo javno objavljeni

podaci, kao ni podataka koji se odnose na lice čiji identitet nije određen a rukovalac,

obrađivač, odnosno korisnik nije ovlašćen da identitet odredi.

Rukovalac ažurira evidenciju kada dođe do promene u vezi sa osnovnim

podacima iz stava 1. ovog člana u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Obrazac za vođenje evidencije i način vođenja evidencije iz stava 1. ovog

člana propisuje Vlada.