Да ли се захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја може упутити факсом, електронским путем (е-маил адреса) и да ли се "усменим захтевом" сматра и захтев упућен телефоном из редакције медија? ( октобар 2008.г)

Oдговор:

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја("Сл. гласник РС" бр.120/04 и 54/07), у чл.21. прописује да се на поступак пред органом власти у поступку остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, примењују одредбе закона којим се уређује општи управни поступак (ЗУП-„Сл. лист СРЈ“бр. 33/97 и 31/01), осим ако овим законом није другачије одређено.

У члану 15. ст.1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја прописано је да тражилац информације подноси писмени захтев органу власти, а у ставу 7. истог члана да је орган власти дужан да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Чланом 55. Закона о општем управном поступку прописан је начин општења органа и странака, односно могући начини предаје поднесака (непосредно или слањем писмена поштом, или усменим саопштавањем на записник, а кад није другачије прописано, и телеграфски, односно телефаксом). Иста одредба дозвољава давање кратких и хитних саопштења и телефоном, ако је то по природи ствари могуће. О електронској комуникацији путем мејла, овај члан не говори, што је размљиво са становишта времена доношења закона.

Имајући напред наведено у виду, а посебно међународне стандарде да  формалности у вези са подношењем захтева треба да буду сведене на минимум (Препорука Р(2002) 2 Комитета министара државама чланицама о увиду у службене документе), став Повереника за информације је да се захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја може упутити и путем факса и електронским путем (е-маил адреса ), као и да се може поднети усмени захтев, непосредно или путем телефона усменим саопштавањем на записник пред органом. Међутим, треба имати у виду да се код ових начина подношења захтева, може  појавити проблем доказивања предаје  захтева, садржине, датума пријема у органу, у случају када орган то оспорава, а поступак одлучивања по жалби тражиоца је формалан поступак за кога важе правила утврђена Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Законом о општем управном поступку.

(Из одговора Повереника бр.011-00-108/2008-03   од 20.10.2008.год.)

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs