Да ли  решење тужилаштва о одбачају кривичне пријаве против нн лица представља информацију од јавног значаја у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, односно да ли се може сматрати да постоји оправдан интерес јавности да зна о том документу, ако се конкретно за то интересује  појединац, а не више лица? (април 2007.г.)

Одговор:

Према одредбама чл.2. ст.1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04) под информацијом од јавног значаја подразумева се свака информација којом орган јавне власти располаже, која је настала у његовом раду или у вези са његовим радом и која је садржана у одређеном документу, а односи се на оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

У погледу  постојања оправданог интереса јавности да зна, треба имати у виду одредбе члана 4. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04) по којима се сматра да постоји законска претпоставка о оправданом интересу сваког лица на приступ информацијама од јавног значаја, с тим што је обавеза органа власти да докаже, уколико мисли супротно. Доказивање да не постоји оправдан интерес јавности да зна, није могуће  када су у питању информације које се односе на угрожавање, односно заштиту здравља  становништва и животне средине.

У том смислу, информације садржане у списима предмета тужилаштва, конкретно у решењу о одбачају кривичне пријаве јесу информације од јавног значаја, у смислу овог закона, и као информације које говоре о раду тужилаштва као државног органа, јесу од интереса за јавност, сваког лица, под једнаким условима, у складу са чл. 5. и 6. Закона.

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја прописује  изузетке, односно услове када се приступ информацијама од јавног значаја може искључити или ограничити, ради заштите приватности и других права личности или заштите од озбиљније повреде претежнијег интереса заснованог на уставу или закону, у ком је случају орган власти дужан да докаже постојање тих претежнијих интереса и њихову озбиљну повреду у случају одавања тражених информација. Само у тим ситуацијама,  орган власти доказује да интерес јавности да зна није оправдан, односно да постоји виши интерес који треба заштитити. И у таквим ситуацијама, ако тражена информација у документу може да се издвоји од осталих које треба заштитити, орган власти ће омогућити тражиоцу приступ делу документа  који садржи издвојену информацију, у  складу са чл. 12. Закона.

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs