petak, 21 novembar 2014 09:32

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti naložio je Ministarstvu rudarstava i energetike da novinaru Balkanske istraživačke mreže u Srbiji dostavi kopiju Memoranduma o razumevanju, potpisanog 18.12.2013. između JP Elektroprivreda Srbije i AMPLEX EMIRATES LLC.

U vezi sa tim rešenjem ali i činjenicom da je nekoliko sličnih rešenja doneo u poslednje vreme, poverenik podseća da je pravo javnosti na informacije o radu organa vlasti i javnih preduzeća kao i o raspolaganju javnim sredstvima zajamčeno Ustavom i Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a da se ostvarivanje tog prava može ograničiti samo izuzetno, iz opravdanih razloga utvrđenih zakonom.

 
ponedeljak, 17 novembar 2014 09:49

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenio je da je nužno bez odlaganja izmeniti određene odredbe Pravilnika o poreskom identifikacionom broju kojima se kao poreski identifikacioni broj fizičkog lica utvrđuje JMBG - poreskog obveznika i zatražio od Ministarstva finansija da to učini.

Na osnovu prijava građana, Poverenik je utvrdio da su, primenom navedenih normi Pravilnika i čl. 36 st. 10 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje predviđaju objavlјivanje određenih podataka na Internetu, organi lokalnih poreskih administracija na svojim internet prezentacijama objavili, odnosno objavlјuju veliki broj JMBG.

 
četvrtak, 13 novembar 2014 08:13

03.12.2008.Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja objavljen je u "Službenom glasniku" dana 5.11.2004. a stupio na snagu 8 dana od dana objavljivanja, 13.11.2004. godine. Danas je 10 godina od kako je stupio na snagu i s tim u vezi Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodolјub Šabić izjavio je i sledeće:

 
sreda, 12 novembar 2014 10:55

01.12.2008.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneo je Narodnoj skupštini Republike Srbije zahtev za autentičnim tumačenjem odredbi člana 3 st 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Ovom odredbom zakona utvrđeno je da obaveze po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama imaju: državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, kao i organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja.

Povod za podnošenje zahteva za autentično tumačenje su žalbe koje se Povereniku podnose protiv javnih beležnika, a kojima se otvara pitanje da li javni beležnici imaju status organa javne vlasti u smislu člana 3 Zakona, odnosno da li se na njih odnose obaveze iz tog zakona.

S tim u vezi poverenik Rodolјub Šabić, naglašavajući da se radi o problemu na koji je upozoravao još pre nekoliko godina, u vreme kada je fenomen fizičkih lica sa javnim ovlašćenjima (javni beležnici, privatni izvršitelјi) bio tek u nagoveštaju i koji je trebalo da bude rešen još izmenama zakona koje su bile u skupštinskoj proceduri krajem 2012. godine, a potom povučene, izjavio je i sledeće:

 
subota, 08 novembar 2014 09:06

 

oni-znajuPoverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom povećanog interesovanja javnosti za događanja u Poreskoj upravi (PU) saopštava da je postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) pokrenuo još pre osam dana.

Neposredan povod za pokretanje postupka bila je individualna prijava zbog pojavlјivanja u medijima podataka iz poreske prijave, dakle podataka po zakonu dostupnim samo ovlašćenim licima PU. Međutim, u toku postupka nadzora radnici PU su ovlašćenim licima Poverenika dali i informacije koje mogu biti relevantne za veoma lošu, krajnje zabrinjavajuću ocenu ukupnog odnosa prema podacima poreskih obveznika.

Ovlašćena lica Poverenika su informisana da su te informacije, iako je PU propustila da o njima ranije obavesti Poverenika, dostavlјene i tužilaštvu i MUP-u.

Ostavlјajući po strani, bar ovom prilikom, pitanje da li je dobro što su informacije koje tek treba da budu predmet provere tužilaštva i MUP-a javno objavlјene, odnosno zašto eventualno javnost o njima nije obaveštena pre pokretanja postupka od strane Poverenika, poverenik smatra da je neophodno da nadležni organi (tužilaštvo i MUP) u najkraćem mogućem roku provere sve relevantne činjenice kako u vezi sa sumnjom u pogledu prava pojedinačnog podnosioca prijave tako, pogotovo, i u vezi sa eventualnim nedopuštenim masovnim prodorom u zbirke podataka o ličnosti poreskih obveznika, i o tome obaveste javnost.

Poverenik će u okviru svojih nadležnosti, u najkraćem roku preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja, o čemu će, kao i uvek, javnost biti obaveštena.

S tim u vezi, poverenik Rodolјub Šabić je izjavio i sledeće:

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.10.2014.

    U PROCEDURI: 3.671

    OBRAĐENO: 30.157

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs