četvrtak, 18 jun 2015 09:04

slika

Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljubom Šabićem sa kojim je razgovarao o aktuelnim problemima u radu poverenika, kao i o načinima za bližu saradnju Poverenika sa Vladom i drugim državnim organima. Sastanak je održan u prostorijama Poverenika.

Premijer Vučić istakao je potrebu češće komunikacije poverenika i predstavnika Vlade Srbije i saglasio se da, kao redovnu praksu, treba uvesti mesečne susrete sa ombudsmanom i poverenikom za informacije od javnog značaja.

Poverenik je ocenio da je prošle godine, bez obzira na određene probleme i trend sve intenzivnijeg obraćanja građana i drugih subjekata Povereniku, u oblasti pristupa informacijama zabeležen kontinuiran progresivan proces, dok je stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti nezadovoljavajuće i zabrinjavajuće.

Poverenik je istakao da je on Vladi Srbije dostavio pripremljen predlog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kao i da postoji od ranije pripremljen predlog izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i od premijera dobio potvrdu da će po ubrzanoj proceduri ovi predlozi biti razmatrani. Premijer je pozdravio inicijativu poverenika za donošenje Akcionog plana za realizaciju evropskih standarda u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

 
utorak, 16 jun 2015 09:07

Poverenik za inforomacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je u periodu od 27.05.2015. godine do 12.06.2015. godine izvršio analizu 18 informatora o radu organa lokalne samouprave u Beogradu: organa Grada Beograda i organa gradskih opština koje je obrazovao Grad Beograd.

Analizom osamnaest informatora o radu navedenih organa ustanovljeno je da nijedan informator o radu nije u potpunosti usklađen sa zakonom, odnosno sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu.

U celini gledano, stanje je vrlo nezadovoljavajuće. Grad Beograd i gradske opštine ne ispunjavaju zakonsku obavezu objavljivanja odnosno redovnog ažuriranja informatora o radu. Naročito je zabrinjavajuće što obavezu nisu počeli da ispunjavaju ni nakon prošlogodišnjeg upozorenja Poverenika.

 
petak, 12 jun 2015 08:21

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sproveo je veći broj postupaka u Ministarstvu unutrašnjih poslova nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, nakon kojih je, u svrhu otklanjanja uočenih nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti, uputio i odgovarajuća Upozorenja.

Izvori većine uočenih nepravilnosti su manje-više isti kao i generalno, kao i kod drugih subjekata, nedorečenost i nekonzistentnost relevatnih zakona i propisa, nedovoljna obučenost ljudi koji se bave obradom ličnih podataka građana, nepostojanje sistema koji omogućavaju konkretnu identifikaciju službenih lica koji pristupaju službenim bazama ličnih podataka građana i što je najvažnije nasleđeni mentalitet koji "podrazumeva" da prodori u privatnost nisu "ništa strašno" usled čega po pravilu izostaje bilo kakva odgovornost za to.

Poverenik ocenjuje da je dobro što je MUP pokazao punu kooperativnost u toku postupaka nadzora te stavio na raspolaganje Povereniku tj. njegovim ovlašćenim licima sve relevantne podatke a nakon Upozorenja ispoljio punu spremnost da po njima postupi te da ojača procese edukacije službenih lica i izgradi odnosno unapredi kvalitetnije sisteme za pristup programskim sistemima u okviru Jedinstvenog informacionog sistema MUP-a.

Iako u većini slučajeva iza neopravdanih, dakle samim tim i neovlašćenih pristupa službenih lica bazama ličnih podataka građana nije bila zla namera, već "samo" zadovoljavanje radoznalosti, to se svakako ne može i ne sme tolerisati, neophodno je obezbediti odgovornost i primenu zakonom utvrđenih sankcija za sve nezakonite obrade podataka o ličnosti. U tom kontekstu poverenik ocenjuje kao vrlo korisno i dobro to što je ministar unutrašnjih poslova, uputio depešu svim organizacionim jedinicama u sedištu MUP-a i svim područnim policijskim upravama u kojoj je, povodom više postupaka koje je Poverenik pokrenuo, naložio načelnicima organizacionih jedinica da svim zaposlenima ukažu na to da obrada ličnih podataka sadržanih u bazama sistema MUP-a, ako nije konkretna službena radnja, podrazumeva i odgovornost za krivično delo iz čl. 146 st.3 Krivičnog zakonika.

 

 

 
utorak, 09 jun 2015 07:47

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti poziva sve subjekte koji praktikuju da prilikom ulaska u njihove službene zgrade, zadržavaju ili kopiraju lična dokumenta građana da prestanu sa takvom praksom.

Povereniku se sve češće obraćaju građani povodom činjenice da se pri ulasku u mnoge službene zgrade, i državne i druge, suočavaju sa zahtevom da kod obezbeđenja ostave svoje lične karte. Mnoge građane takvi zahtevi s pravom iritiraju i izazivaju im dileme u pogledu osnovanosti i zakonitosti.

Shodno čl. 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), zadržavanje ličnih dokumenata predstavlja obradu podataka o ličnosti, a za dopuštenost svake obrade podataka o ličnosti, shodno članu 8 ZZPL, fundamentalna načela su svrsishodnost (podaci se mogu obrađivati samo za utvrđenu svrhu) i srazmernost (mogu se obrađivati samo u meri i na način koji je dovoljan za ostvarenje svrhe).

Ako u nekim situacijama može biti opravdano da službeno lice u javnom ili privatnom sektoru u svrhu preventivne ili eventualno aposteriorne zaštite imovine i lica, vrši identifikaciju lica uvidom u ličnu kartu i eventualno prepiše određene podatke lica (ime, prezime, broj i vrstu lične isprave, vreme i razlog ulaska i izlaska...), to izvesno ne znači da je opravdano da zadržava ili kopira ličnu kartu, jer je to očito nepotrebno za ostvarivanje svrhe obrade.

Zahtev za zadržavanjem lične karte, u krajnjoj liniji dovodi građane u situaciju do krše Zakon o ličnoj karti budući da član 21. stav. 1. ovog zakona propisuje da je lice koje je po zakonu dužno da ima ličnu kartu, dužno, da istu nosi sa sobom, kao i da je pokaže na zahtev službenog lica ovlašćenog za legitimisanje, a i direktno je suprotan čl. 47. Zakona o privatnom obezbeđenju, koji takođe predviđa samo mogućnost uvida u ličnu kartu, ne i njeno zadržavanje.

Ali, od "apstraktnog" kršenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o ličnoj karti i Zakona o privatnom obezbeđenju ne manje je bitno to što se bez pravog razloga i opravdanja, nekontrolisanim ostavljanjem ličnih dokumenata (originala ili kopija) na bezbroj raznih mesta značajno povećava rizik zloupotrebe podataka, odnosno dokumenata.

 

 
utorak, 26 maj 2015 11:08

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti posetio je danas Udruženja banaka Srbije i sa generalnim sekretarom Udruženja banaka razgovarao o rezultatima i efektima nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je Poverenik sproveo u svim poslovnim bankama u Srbiji.

Poverenik je još u martu uputio svim poslovnim bankama (29) upozorenje da vrše nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti zahtevajući i zadržavajući kopije ličnih dokumenata klijenata (pasoši, lk, zdravstvene legitimacije itd.) i u onim situacijama kada to nije izričito predviđeno zakonom. Svim bankama ostavljen je rok od 30 dana da se povodom upozorenja izjasne, a Poverenik je najavio da će doneti rešenja kojima će izričito zabraniti nedozvoljene obrade podataka.

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.5.2015.

    U PROCEDURI: 3.978

    OBRAĐENO: 34.735

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs