NaslovnaO namaBudžet i druga sredstvaIzvršenje budžetaIzvršenje budžeta za 2006. godinu zaključno sa 31.12.2006.

Izvršenje budžeta za 2006. godinu zaključno sa 31.12.2006.

Štampa PDF

31-12-2006
PREGLED REALIZACIJE BUDžETA ZA 2006. godinu

Pozic.-konto O p i s Odobreno Realizovano %
411 Plate,dodaci,naknade
411111 Plate po osnovu cene rada 6..153.823,04
411112 Dodatak za rad duži od punog rad. vremena 183.432,03
411115 Dodatak za vreme proved. na radu(min. rad) 468.387,34
Ukupno 411: 16.370.000,00 6.805.642,41 41.57
412 Doprinosi
412111 Doprinos za PIO 748.617,91
412211 Doprinos za zdrav. osig. 418.546,79
412311 Doprinos za nezaposlenost 51.041,00
Ukupno 412: 3.052.000,00 1.218.205,70 39,91
413 Naknade u naturi 100.000,00 0,00 0,00
413161 Parkiranje 845,00
413142 Pokloni za decu zaposlenih 9.000,00
Ukupno 413 9.845,00 9,85
414 Socijalna davanja 200.000,00 0,00 0,00
415
415112
Naknade za zaposlene
Naknada za prevoz na posao i sa posla
400.000,00 63.879,12 15,97
416 Nagrade i bonusi 690.000,00 627.966,37 91,01
421 Stalni troškovi
421411 Telefon, teleks i telefaks 262.727,19
421412 Internet i slično 113.803,36
421414 Usluge mob. telefona 146.765,00
421512 Osiguranje vozila 254.187,85
421521 Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće 13.720,00
421321 Deratizacija 2.700,00
421911 RTV pretplata 1.200,00
Ukupno 421: 1.760.000,00 795.103,40 45.18
422 Troškovi putovanja
422111 Troškovi dnevnica na službenom putu 69.733,70
422121 Troškovi prevoza na službenom putu 5.410,00
422299 Ostali trošk. za putovanje u inostran. 9.146,00
422211 Troškovi dnevnica za služb. put u inostr. 24.218,42
Ukupno 422: 1.000.000,00 113.853,12 11,39
423 Usluge po ugovoru
423111 Usluge prevođenja 573.497,07
423311 Usluge obrazovanja i usavrš. zaposlenih 186.670,10
423413 Usluge štampanja publikacija 500.503,60
423432 Objavljivanje tendera i informativ. oglasa 8.740,00
423592 Ostale stručne usluge 1.882.867,44
423621 Ugostiteljske usluge 52.089,00
423911 Ostale opšte usluge 59.573,02
423392 Izdaci za stručne ispite 5.000,00
423211 Usluge za izradu softvera 93.294,11
Ukupno 423: 6.000.000,00 3.596.898,58 59.95

 

424 Specijaliz. usluge 100.000,00 0,00 0,00
425 Popravke i održav. 100.000,00 49.987,18 49,99
426 Materijal
426111 Kancelarij. materijal 62.989,44
426311 Struč. literatura za zaposlene 246.296,29
426491 Ostali materijal za prevozna sredstva 259.037,94
426621 Materijali za kulturu 10.306,00
426411 Benzin 300.000,00
426312 Str.literatura za obraz. zaposlenih 6.836,40
Ukupno 426: 1.200.000,00 885.466,07 73,79
482 Porezi,takse
Reg. vozila
30.000,00 19.035,00 63,45
512 Mašine i oprema
512251 Oprema za domaćinstvo 16.890,11
512221 Računarska oprema 208.624,00
512233 Mobilni telefoni 62.655,99
Ukupno 512: 500.000,00 288.170,10 57,63
UKUPNO: 31.502.000,00 14.474.052,05 45,95

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.10.2017.

    U PROCEDURI: 4.186

    OBRAĐENO: 56.291

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka
novi zup lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs