COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли се може ускратити право приступа поверљивим информацијама из уговора органа власти са трећим лицем због могућих штетних последица од објављивања и повреде пословне тајне?

Одговор:

Да би првостепени орган ограничио приступ информацијама од јавног значаја, с позивом на поверљивост информација, обавезан је да у спроведеном поступку докаже да је то неопходно у демократском друштву ради заштите претежнијих интереса у односу на интерес јавности да зна.

То подразумева уверљиве доказе о могућим реалним штетним последицама у случају да се информације учине доступним јавности, а не истицање само формалног разлога, тј. чињенице да информације представљају пословну тајну.

(децембар 2011.)