COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли преднацрт закона представља информацију од јавног значаја?

Одговор:

Појам информације од јавног значаја према Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС"бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) подразумева да је информација опредмећена, тј. да је садржана у некаквом документу, без обзира на врсту носача информације. Уколико још не постоји документ са изменама закона, (радна верзија, преднацрт, нацрт и сл.) орган власти је, према одредбама чл. 16. ст.1. овог закона, у обавези да тражиоца о томе обавести по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја. У ситуацији када постоје стратешки документи, акциони планови, програми рада и сл. који садрже информацију о динамици доношења или измена прописа, онда и то може бити информација од јавног значаја у смислу овог закона.

Независно од тога, чак и да измене закона још увек нису уобличене као документ, односно да то формално није информација од јавног значаја у смислу чл. 2. Закона о слободном приступу информацијама, елементарна пристојност и начела добре управе налажу да орган власти тражиоца обавести у којој је фази рад на изменама закона.

Иначе, Европски суд правде је поводом Уредбе ЕК бр. 1049/2001 усвојио шире тумачење појма информације од јавног значаја, у смислу да би било погрешно тумачити да се одлука институције којој је упућен захтев односи само на приступ документима као таквим. Новији прописи о приступу информацијама се такође односе на приступ информацијама које су у поседу органа, без обзира да ли су садржане у документу/има.

Такође, према српском закону о приступу информацијама, чињеница да су документи у припреми или изради, сама по себи не представља разлог за изузимање од приступа. Приступ таквим документима хипотетички би могао бити ограничен пре њиховог доношења односно усвајања, под условом ако би то могло штетно утицати на поступак доношења, на осујећење предложених законских решења и сл., применом чл. 9. тач. 2. Закона.

(април 2013.)