COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли је орган власти дужан да омогући остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја (увид у издату дозволу и добијање копије) лицу које је странка у управном поступку у коме је дозвола издата?

Одговор:

Право на слободан приступ информацијама од јавног значаја се не може ограничавати само зато што је тражилац информација странка у другом поступку пред истим органом, нити странка у улози тражиоца информација од јавног значаја може имати мање права од било другог лица, јер је право на слободан приступ информацијама од јавног значаја зајемчено свакоме, под једнаким условима, према чл. 5.и 6. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл.гласник РС" 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).

Подносиоцу захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја који је истовремено странка у другом поступку код истог органа, орган власти ће омогућити слободан приступ информацијама онда када се исте информације односно документ може учинити доступним сваком другом лицу које би ту информацију затражило у име јавности, користећи право на приступ информацијама, дакле онда када не постоје разлози из чл. 9. и 14. Закона да се ово право ускрати или ограничи.

Коришћење права на слободан приступ информацијама од јавног значаја не искључује могућност остваривања и других права, по другим основима, која се чине сличним, а суштински се разликују, јер припадају само одређеном лицу или су у вези са одређеним статусом, у ком случају добијене информације припадају само том лицу, а не општој јавности.

(новембар 2013.)