COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
Version in Serbian only.

Да ли је за добијање информација од јавног значаја неопходно користити формулар захтева или се захтев може откуцати на празном папиру?

Одговор:

Став је Повереника да се формалности у вези са подношењем захтева сведу на минимум, што је у складу са међународни стандардима (Препорука Р (2002) 2 Комитета министара државама чланицама о увиду у службене документе).

Међутим, поступак одлучивања по жалби тражиоца је формалан поступак за кога важе правила утврђена Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Законом о општем управном поступку, због чега је пожељно постојање писаног трага приликом подношења захтева, како се не би појавили проблеми доказивања предаје захтева, садржине и датума пријема у органу, у случају када орган то оспорава.

Имајући у виду наведено, као и то да законом није прописан образац захтева за слободан приступ информација већ само његова садржина, односно обавезни елементи, за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја није потребно да захтев буде исписан на формулару. Формулари који се налазе на интернет презентацији Повереника су информативног карактера јер је њихова сврха да олакшају остваривање права, а не да се остваривање права условљава коришћењем формулара.

(јануар 2014.)