COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Сагласно одредбама члана 8. тачка 1. Закона о заштити података о личности (Сл. гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009-др.закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) правни основ за прикупљање и даљу обраду података о личности може бити законско овлашћење или пуноважан пристанак лица о чијим подацима се ради, дат на начин и под условима прописаним одредбама чланова 10. и 15. Закона о заштити података о личности. Изузеци од наведеног правила да правни основ обраде података о личности може бити законско овлашћење или пристанак лица о чијим подацима се ради, прописани су одредбама чл. 12. и 13. Закона.

У складу са овлашћењима утврђеним у Закону о заштити података о личности, Повереник обезбеђује остваривање права грађана у вези са обрадом података о личности (право на обавештење, увид и копију), као и права поводом извршеног увида у податке (право на исправку, брисање, ажурирање података и др.). Он то чини као другостепени орган по жалби подносиоца захтева, уколико му руковалац података ускрати остваривање неког од ових права.

Наиме, захтев за остваривање права у вези са обрадом података о личности, лице (грађанин) упућује најпре руковаоцу података, којим сагласно одредби члана 19. Закона о заштити података о личности, захтева да га руковалац истинито и потпуно обавести о томе да ли обрађује податке о њему, и то: да ли обрађује податке о личности тог лица и коју радњу обраде врши, које податке обрађује, од кога су прикупљени подаци, односно ко је извор података, у које сврхе се подаци обрађују, по ком правном основу се обрађују, у којим збиркама података се налазе ти подаци, ко су корисници тих података, које податке, односно које врсте података користе, у које сврхе и по ком правном основу се подаци користе, коме се подаци преносе, који се подаци преносе, у које сврхе и по ком правном основу се преносе и у ком временском периоду се подаци обрађују.

Даље је одредбама члана 22. став 1. наведеног закона прописано да лице има право да од руковаоца захтева исправку, допуну, ажурирање, брисање података, као и прекид и привремену обуставу обраде, а ставом 2. тачком 7. ове одредбе и да лице има право на брисање података у случају да се податак обрађује без пристанка лица или овлашћења заснованог на закону и у другим случајевима када се обрада не може вршити у складу са одредбама овог закона.

У складу са наведеним, свако лице које је позвано на број приватног мобилног телефона, а зна да исти број није дало позиваоцу-политичкој странци, може да се обрати тој политичкој странци, као руковаоцу података, најпре са захтевом у вези са обрадом података о личности (право на обавештење, увид и копију), којим ће сагласно наведеној законској одредби, захтевати обавештење о томе: да ли обрађује Ваше податке о личности и коју радњу обраде врши, које податке обрађује, у које сврхе се подаци обрађују, по ком правном основу се обрађују, и др. Уколико на захтев о обавештењу о траженим подацима не добије одговор у законом предвиђеном року од 15 дана, односно 30 дана уколико поднесе захтев за остваривање права на увид и копију података, или уколико руковалац података одбије поднети захтев, када има право да изјави жалбу Поверенику, уз коју је неопходно да приложи и захтев којим се обратило руковаоцу података са доказом о предаји, као и одлуку органа која се оспорава. Повереник свој став о основаности захтева износи у одлуци по жалби, ценећи при томе све расположиве чињенице и околности у вези са захтевом, односно наводима изнетим у жалби. Лице подноси захтев руковаоцу података, односно жалбу Поверенику лично или преко пуномоћника, с тим што пуномоћје мора бити оверено.Такође, лице има право да изјави жалбу Поверенику и у случају да му руковалац података ускрати остваривање неког од права на основу извршеног увида (право на ажурирање, брисање и др.), односно уколико у року од 15 дана не одлучи о његовом захтеву или захтев одбаци или одбије као неоснован.