Version in Serbian only.

Почев од 01. децембра 2018. године на интернет презентацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности пуштен је у рад Портал за достављање годишњих извештаја органа власти, с циљем да се органима власти олакша извршавање њихове законске обавезе.

Обавезу достављања годишњих извештаја Поверенику о радњама предузетим у циљу примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја имају сви државни органи, органи територијалне аутономије, органи локалне самоуправе, као и све организације којима је поверено вршење јавних овлашћења. До сада су се ови извештаји достављали писаним путем (до 20. јануара текуће године за претходну годину), а убудуће ће се достављати искључиво електронским путем, путем Портала који је доступан на интернет презентацији Повереника.

Извештаји представљају основу за израду годишњег извештаја о стању у области слободног приступа информацијама од јавног значаја, који Повереник подноси Народној скупштини, а доставља председнику Републике, Влади и Заштитнику грађана. Поред тога, подаци из ових извештаја достављају се Европској комисији кроз табеле прелазних мерила и представљају важан индикатор у оцени испуњености обавеза које је Република Србија преузела да испуни у оквиру преговарачких поглавља 23 и 24 за приступ Европској унији.

Пропуштање достаљања годишњег извештаја Поверенику представља прекршај прописан чланом 48. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.


Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 31.5.2019 PENDING: 3.572 DONE: 78.265

Read more...
Open Data Portal