Version in Serbian only.

Поводом изјаве министра унутрашњих послова од 31.01.2019. године, коју је пренело више штампаних и електронских медија, у којој се најављује да ће у Београду бити постављено око 1.000 видео-камера на око 800 позиција у наредних неколико година, те да ће ове камере имати софтвере за препознавање лица, Повереник за информације од јавног значаја је спровео  поступак надзора са становишта обраде података о личности.

У складу са важећим Законом о заштити података о личности, у надлежности Повереника је да даје мишљење у случају увођења нове информационе технологије у обради података, те да даје претходно мишљење да ли одређени начин обраде представља специфичан ризик за права и слободе грађана. Такође, нови Закон о заштити података о личности, који ће почети да се примењује 21.08.2019. године, прописује обавезу Министарства унутрашњих послова (МУП), као руковаоца података, да, у вези са најављеним системом видео-надзора, спроведе процену утицаја на заштиту података о личности, те да о истом прибави и претходно мишљење Повереника.

Међутим, МУП се у вези са предметним системом видео-надзора није обратио Поверенику за мишљење, због чега је Повереник покренуо поступак надзора и затражио изјашњење о планираној обради података, правном основу, сврси, техничким карактеристикама, те свим другим релевантним чињеницама. На основу информација добијених од представника МУП-а, са састанка одржаног 01.03.2019. године у  служби Повереника и накнадно достављеног изјашњења МУП-а, утврђено је следеће:

- да полиција има овлашћење да врши надзор и снимање јавног места, ради обављања полицијских послова, коришћењем опреме за видео-акустичке снимке и фотографисање у складу са прописом о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова, у складу са чланом 52. Закона о полицији;

- да МУП, има овлашћење да у циљу извршавања послова из свог делокруга прикупља и обрађује видео и аудио записе коришћењем опреме за видео-акустичко снимање и фотографисање, препознавање и идентификацију лица, аутоматско очитавање исправа и за препознавање регистарских таблица, те прику6пљене податке користи у сврху праћења јавних скупова, повећања безбедности саобраћаја, људи и имовине, граничне контроле, која обухвата вршење провера на граничним прелазима и надзор државне границе ван граничних прелаза, као и у сврху препознавања, идентификације и проналаска извршилаца кривичних дела и несталих лица на основу биометријских података о лицу, обезбеђења доказа за подношење прекршајних и кривичних пријава, вршења послова унутрашње контроле, праћења законитости и унапређења рада Министарства, покретања и вођења дисциплинских поступака, у складу са чланом 13. Закона о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова;

- да је предметни систем видео-надзора још у фази тестирања, те да се у овој фази не користе реални, већ само тестни подаци и  

-- да информациони систем неће бити повезан за збиркама биометријских података грађана.

МУП је упознао Повереника са техничким карактеристикама надзорног система чије увођење се планира, као и са  предвиђеним мерама безбедности података.

Повереник је указао представницима МУП-а на неопходност израде процене утицаја овог надзорног система на заштиту података о личности, као и на даље обавезе  као руковаоца података у складу са новим Законом о заштити података о личности.

Имајући у виду наведено, а посебно чињеницу да су законом дефинисан правни основ и сврха обраде података о личности у конкретном случају, Повереник ће наставити да прати активности МУП-а на успостављању овог система, као и његово даље функционисање са становишта заштите података о личности.


Meet the Commissioner

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 31.8.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.426   ОБРАЂЕНО: 80.683

Read more...
Open Data Portal