Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti doneo je Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi Poverenika broj 110-00-3/2019-04 od 31. jula 2019. godine, na koji je Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine Republike Srbije dao saglasnost aktom 21 broj 02-2143/19 od 02. marta 2020. godine. Pravilnik je objavljen na oglasnoj tabli Poverenika dana 03. marta 2020. godine i stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli, odnosno 11. marta 2020.godine.

PRAVILNIK

Odluka o davanju saglasnosti 21 Broj: 02-2143/19 od 2. marta 2020.godine