Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti doneo je Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi Poverenika broj 110-00-2/2019-04 od 8. marta 2019. godine, na koji je Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine Republike Srbije dao saglasnost aktom 21 broj 02-419/19 od 18. marta 2019. godine. Pravilnik je objavljen na oglasnoj tabli Poverenika dana 19. marta 2019. godine i stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli, odnosno 27. marta 2019.godine

PRAVILNIK

Odluka o davanju saglasnosti 21 Broj: 02-419/19 od 18. marta 2019. godine