Čitaj mi

Povodom vesti iz sredstava javnog informisanja da će u Kragujevcu roditelji biti u obavezi da upotrebom tzv. eKG kartice za javni prevoz prijavljuju dolazak i odlazak dece iz obdaništa,; Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sproveo je po službenoj dužnosti postupak nadzora nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti od strane Gradske agencije za saobraćaj d.o.o. Kragujevac i Gradske uprave grada Kragujevca.

U postupku nadzora Gradska agencija za saobraćaj d.o.o. Kragujevac se izjasnila „ ... da je predstavnik GAS-a samo želeo da pojasni da će se na isti način tehnički koristiti eKG kartica za potrebe Grada Kragujevca, kao što se eKG kartica tehnički koristi za javni prevoz. Napominjemo da je Grad Kragujevac osnivač i „GAS“ doo Kragujevac ... “, kao i da „ ... nije i neće obrađivati pomenute podatke. O  pomenutim podacima odlučivaće Grad Kragujevac ... “.

U istom postupku Gradska uprava grada Kragujevca se izjasnila da „ ... ne poseduje, niti prikuplja, odnosno ne obrađuje u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti podatke o roditeljima, odnosno srodnicima koji dovode ili preuzimaju decu iz javnih ili privatnih predškolskih ustanova. Naime, evidentiranje prisutnosti dece u navedenim ustanovama je u isključivoj nadležnosti predškolskih ustanova, kako javnih tako i privatnih ...“. Takođe Gradska uprava je obavestila Poverenika da „ ... postojirazmišljanje“ o izradi projekta, kojim bi se za teritoriju grada izradila višenamenska e-kartica, koja bi se izdavala po zahtevu zainteresovanog lica i koristila za pružanje različitih vrsta usluga. Kako izrada navedenog projekta nije započela, već se trenutno samo prikupljaju podaci neophodni za izradu, odnosno utvrđivanje eventualnog obuhvata projekta, to se ovom prilikom o istom ne možemo ni izjašnjavati, a smatramo da se predstavnik Gradske agencije za saobraćaj nije izjašnjavao (niti je ovlašćen) o projektu iza koga „stoji“ Grad ... “.

Na osnovu sprovedenog postupka nadzora utvrđeno je da obrada podataka o ličnosti, koja je najavljena putem sredstava javnog informisanja, nije započela.

Ovim povodom, Poverenik podseća sve rukovaoce da obrada podataka u svrhu različitu od one za koju je određena, predstavlja nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti. Takođe, Poverenik na ovom mestu podseća da novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), koji će početi da se primenjuje 21.08.2019. godine, uvodi brojne novine u zaštiti prava na privatnost, i propisuje brojne obaveze svima onima koji obrađuju podatke o ličnosti, ili imaju nameru da ih obrađuju.

U skladu sa odredbama novog zakona, ako je verovatno da će neka vrsta obrade, posebno upotrebom novih tehnologija i uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, prouzrokovati visok rizik za prava i slobode fizičkih lica, rukovalac je dužan da pre nego što započne sa obradom izvrši procenu uticaja predviđenih radnji obrade na zaštitu podataka o ličnosti. U skladu sa novim zakonom, Poverenik je doneo i Odluku o listi vrsta radnji obrade podataka o ličnosti za koje se mora izvršiti procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti i tražiti mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 45/2019). Navedena odluka se može naći na internet prezentaciji Poverenika, na linku https://www.poverenik.rs/images/stories/dokumentacija-nova/podzakonski-akti/zastitapodataka/Odlukaprocenauticaja.pdf


Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

na dan 30.4.2020.
U PROCEDURI: 3.533
OBRAĐENO: 90.082

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka