POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zastarelo
Čitaj mi

Građani, mediji i nevladine organizacije obraćaju se Povereniku za informacije od javnog značaja ukazujući na to da im neki organi vlasti ne omogućavaju pristup informacijama od javnog značaja pozivajući se pritom na to da Poverenik za infomacije od javnog značaja nije doneo uputstvo predviđeno zakonom.

 

Tim povodom Poverenik Rodoljub Šabić dao je izjavu sledeće sadržine:

''Prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja svako ima pravo da mu bude saopšteno da li organ vlasti poseduje određenu informaciju od javnog značaja, ima pravo da mu se omogući uvid u dokument u kome je informacija sadržana i ima pravo da dobije kopiju tog dokumenta.

Ova prava mogu biti ograničena samo kada je to, u demokratskom društvu, neophodno i samo u slučajevima izričito predviđenim zakonom. Nijedna odredba zakona ne sme se tumačiti tako da, osim u navedenim slučajevima, pravo građana ograničava.

Niti zakon predviđa, niti je organima vlasti potrebno posebno uputstvo za izvršavanje najvećeg broja obaveza koje zakon stavlja pred njih, radi ostvarivanja prava građana.

Zakon predviđa da Poverenik izdaje uputstvo za objavljivanje informatora koji će svaki državni organ izrađivati najmanje jednom godišnje i koji će sadržavati osnovne podatke o radu. Poverenik to uputstvo, jer je to u odsustvu elementarnih pretpostavki za rad nemoguće, još nije doneo. Međutim, jasno je da to ne sme biti i nije nikakva smetnja za to da se udovolji konkretnim, u skladu sa zakonom podnetim zahtevima građana.

S tim u vezi podsećam da nepostupanje odgovornih po odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama predstavlja kršenje prava građana i prekršaj za koji zakon predviđa novčanu kaznu do 50.000 dinara.

 


 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka oličnosti

na dan 30.9.2021.

U PROCEDURI: 3.266

OBRAĐENO: 104.752

Opširnije...