Poverenik vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Poslove nadzora Poverenik vrši preko ovlašćenih lica-inspektora. Inspektor je, pri vršenju nadzora,  dužan da pokaže legitimaciju, da poslove nadzora obavlja stručno i blagovremeno i da o izvršenom nadzoru sačini zapisnik.

Inspektor postupa na osnovu saznanja do kojih je došao po službenoj dužnosti, od strane podnosioca žalbe ili trećeg lica, a lica kojima su zakonom utvrđene obaveze u vezi sa obradom i zaštitom podataka o ličnosti, dužna su da inspektoru omoguće nesmetano vršenje nadzora, da mu stave na uvid i raspolaganje potrebnu dokumentaciju.

Inspektor je dužan da, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, čuva sve podatke koje sazna u vršenju nadzora, osim ako je drukčije propisano. Ova obaveza traje i po prestanku obavljanja ovih poslova.

Ako se prilikom vršenja nadzora utvrdi da su povređene odredbe zakona kojima se uređuje obrada podataka o ličnosti, Poverenik će upozoriti rukovaoca na nepravilnosti u obradi.

Na osnovu nalaza inspektora, Poverenik može:

  1. narediti da se nepravilnosti otklone u određenom roku;
  2. privremeno zabraniti obradu koja se obavlja suprotno odredbama ovog zakona;
  3. narediti brisanje podataka prikupljenih bez pravnog osnova.

Poverenik  vrši nadzor i u pogledu iznošenja podataka o ličnosti iz Republike Srbije i odbrava iznošenje podataka.

Protiv rešenja Poverenika žalba nije dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Vrhovnom sudu Srbije.

Poverenik podnosi prekršajnu prijavu zbog povreda odredaba ovog zakona.