Čitaj mi

Odredbom člana 3. tačka 5. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, rukovalac podataka je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke.

Odredbama člana 574. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) propisano je sledeće: „Predstavništvo stranog privrednog društva (u daljem tekstu: predstavništvo) je njegov izdvojen organizacioni deo koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva. Predstavništvo nema svojstvo pravnog lica. Predstavništvo može zaključivati samo pravne poslove u vezi svog tekućeg poslovanja. Strano privredno društvo odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog predstavništva."

Iz citiranih odredaba Zakona o privrednim društvima proizilazi da predstavništvo nema status pravnog lica, što dalje znači da ne može biti rukovalac podataka u smislu člana 3. tačka 5. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U konkretnom slučaju to znači da obavezu prijavljivanja evidencija zbirki podataka u Centralni registar Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ima strano pravno lice koje je osnovalo predstavništvo, a ne samo predstavništvo.