Čitaj mi

Saglasno odredbama člana 8. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS, br. 97/2008, 104/2009-dr.zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) pravni osnov za prikupljanje i dalju obradu podataka o ličnosti može biti zakonsko ovlašćenje ili punovažan pristanak lica o čijim podacima se radi, dat na način i pod uslovima propisanim odredbama članova 10. i 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Izuzeci od navedenog pravila da pravni osnov obrade podataka o ličnosti može biti zakonsko ovlašćenje ili pristanak lica o čijim podacima se radi, propisani su odredbama čl. 12. i 13. Zakona.

Pravna regulativa kojom su uređeni održivi razvoj stanovanja, upravljanje zgradom, korišćenje i održavanje zgrade, zajedničkih i posebnih delova zgrade, postupak iseljenja i preseljenja, stambena podrška, registri i evidencije, nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i druga pitanja od značaja za stambenu politiku, sadržana je u odredbama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/2016).

Tako, saglasno odredbama člana 18. st. 1. i 2. navedenog zakona jedinica lokalne samouprave vodi Registar stambenih zajednica i organizuje rad Registra prema svojoj teritorijalnoj nadležnosti i u skladu sa svojim ovlašćenjima, a nadležna opštinska, odnosno gradska uprava određuje zaposleno lice koje će voditi Registar. Odredbama člana 19. st. 1. i 2. Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada nadalje je propisano da je Registrator lice koje je ovlašćeno da vodi Registar i koje je dužno da obezbedi zakonito, ažurno i tačno vođenje Registra, kao i da u postupku registracije Registrator isključivo vrši proveru ispunjenosti formalnih uslova za upis podataka u Registar, koji su predmet registracije i objavljivanja, na osnovu činjenica iz prijave i priloženih dokumenata, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kojima su dokumenti doneti.

Registar je, shodno odredbama člana 20. st. 1. i 2. tačka 3. navedenog zakona, elektronska javna baza podataka i dokumenata u kojoj su sadržani podaci o stambenim zajednicama propisani ovim zakonom i podzakonskim aktima o Registru donetim na osnovu ovog zakona, i isti naročito sadrži, između ostalog, i identifikacione podatke o upravniku, i to za domaće fizičko lice: ime i prezime i JMBG, a za strano fizičko lice: ime i prezime, broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave, a koji podaci se registruju, odnosno evidentiraju i objavljuju.

Odredbama člana 21. st. 1. i 2. Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada propisano je da Republički geodetski zavod vodi jedinstvenu, centralnu, javnu, elektronsku bazu podataka u kojoj su objedinjeni podaci o stambenim zajednicama iz svih registara na teritoriji Republike Srbije, a da se razmena podataka, dokumenata i podnesaka između jedinica lokalnih samouprava i Zavoda obavlja elektronskim putem.

Nadalje je odredbama člana 36. st. 1-4. navedenog zakona propisano da se pre konačnog odobravanja registracije i objave podataka i dokumenata, u Jedinstvenoj evidenciji kroz centralni informacioni sistem vrši kontrola ispravnosti načina unetih podataka i dokumenata, da ako se utvrdi da podaci i dokumenti koji su propisani kao predmet registracije i evidencije nisu uneti u Registar ili nisu uneti u Registar na propisan način, centralni informacioni sistem neće prihvatiti odobravanje registracije i o tome će obavestiti Registratora, da Registrator ima obavezu da bez odlaganja otkloni utvrđene nedostatke i unese, odnosno pravilno unese, podatke i dokumente kroz registarsku aplikaciju u centralni informacioni sistem, kao i da se po izvršenoj kontroli ispravnosti načina unetih podataka i dokumenata u centralnom informacionom sistemu, registrovani podaci i dokumenti o stambenoj zajednici javno objavljuju u Jedinstvenoj evidenciji stambenih zajednica.

Dakle, odredbama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada regulisana je obrada ovim zakonom utvrđenih podataka o ličnosti lica-upravnika zgrada, od strane jedinica lokalnih samouprava i Republičkog geodetskog zavoda, s tim što su isti, kao rukovaoci podataka, prilikom obrade podataka dužni da vode računa o osnovnim načelima obrade iz člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, posebno načelima svrsishodnosti i srazmernosti obrade.