Čitaj mi

Saglasno odredbama člana 8. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS, br. 97/2008, 104/2009-dr.zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) pravni osnov za prikupljanje i dalju obradu podataka o ličnosti može biti zakonsko ovlašćenje ili punovažan pristanak lica o čijim podacima se radi, dat na način i pod uslovima propisanim odredbama članova 10. i 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Izuzeci od navedenog pravila da pravni osnov obrade podataka o ličnosti može biti zakonsko ovlašćenje ili pristanak lica o čijim podacima se radi, propisani su odredbama čl. 12. i 13. Zakona, pa je tako odredbama člana 12. stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti propisano da je obrada bez pristanka dozvoljena u svrhu izvršenja obaveza određenih zakonom, aktom donetim u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim između lica i rukovaoca, kao i radi pripreme zaključenja ugovora.

Odredbama Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 i 104/2016) određene su komunalne delatnosti i uređeni su opšti uslovi i način njihovog obavljanja. Odredbama člana 13. stav 1. istog zakona propisano je da skupština jedinice lokalne samouprave odlukama propisuje način obavljanja komunalne delatnosti, kao i opšta i posebna prava i obaveze vršilaca komunalne delatnosti i korisnika usluga na svojoj teritoriji, uključujući i način plaćanja cene komunalne usluge, način vršenja kontrole korišćenja i naplate komunalne usluge i ovlašćenja vršioca komunalne delatnosti u vršenju kontrole i mere koje su kontrolori ovlašćeni da preduzimaju, stavom 5. istog člana da se ta odluka skupštine jedinice lokalne samouprave neposredno primenjuje na sve ugovorne odnose vršilaca komunalne delatnosti sa korisnicima komunalnih usluga kao opšti uslovi poslovanja, a stavom 6. da ukoliko odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave o obavljanju komunalne delatnosti nije predviđeno zaključenje pojedinačnih ugovora između vršioca i korisnika komunalnih usluga, smatra se da je ugovorni odnos o pružanju komunalne usluge nastao započinjanjem korišćenja komunalne usluge, odnosno početkom pružanja komunalne usluge u skladu sa propisima kojima se bliže uređuje obavljanje te komunalne delatnosti. Ovo znači da bi, u opisanoj situaciji, mogli bi da govorimo o obradi podataka o ličnosti bez pristanka lica, koja je shodno citiranim odredbama člana 12. stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti dozvoljena radi pripreme zaključenja ugovora i u svrhu izvršenja obaveza proisteklih iz tako zaključenog ugovora, a kojim bi se u konkretnoj situaciji regulisali međusobni odnosi između vršioca komunalne delatnosti i korisnika usluga, saglasno odredbama Zakona o komunalnim delatnostima i drugih važećih propisa kojima su uređeni uslovi i način obavljanja komunalne delatnosti.

Odredbama člana 23. stav 1. Zakona o komunalnim delatnostima nadalje je propisano da kad je to potrebno radi izvršavanja poslova iz nadležnosti vršioca komunalne delatnosti, naplate naknade za izvršenu komunalnu uslugu nakon isteka roka utvrđenog za plaćanje ili pokretanja postupka pred nadležnim prekršajnim, sudskim ili upravnim organima zbog neizvršenja zakonom utvrđenih obaveza od strane korisnika usluga, na obrazloženi zahtev vršioca komunalne delatnosti, policija će dostaviti lične podatke za građane, podatke za vozila i druge podatke iz evidencija koje vodi u skladu sa zakonom.

Odredbama stava 2. istog člana propisano je da je vršilac komunalne delatnosti dužan da formira evidencije podataka o ličnosti korisnika usluge, pribavljene na način iz stava 1. ovog člana ili na osnovu pisane saglasnosti korisnika sadržane u pojedinačnom ugovoru, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, dok je odredbom stava 3. dalje propisano i da vršilac komunalne delatnosti u obavljanju poslova sarađuje sa policijom, komunalnom policijom i komunalnom inspekcijom u skladu sa zakonom, a da saradnja obuhvata naročito: međusobno obaveštavanje, razmenu informacija, razmenu podataka, pružanje neposredne pomoći i preduzimanje zajedničkih mera i aktivnosti od značaja za obavljanje komunalne delatnosti.

Iz navedenog proizilazi da Zakon o komunalnim delatnostima sadrži ovlašćenje na osnovu koga vršilac komunalne delatnosti može da, kada je to potrebno radi izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti, naplate naknade za izvršenu komunalnu uslugu nakon isteka roka utvrđenog za plaćanje ili pokretanja postupka pred nadležnim prekršajnim, sudskim ili upravnim organima zbog neizvršenja zakonom utvrđenih obaveza od strane korisnika usluga, pribavi od policije lične podatke za građane.