Čitaj mi

Saglasno odredbama člana 8. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS, br. 97/2008, 104/2009-dr.zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) pravni osnov za prikupljanje i dalju obradu podataka o ličnosti može biti zakonsko ovlašćenje ili punovažan pristanak lica o čijim podacima se radi, dat na način i pod uslovima propisanim odredbama članova 10. i 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Izuzeci od navedenog pravila da pravni osnov obrade podataka o ličnosti može biti zakonsko ovlašćenje ili pristanak lica o čijim podacima se radi, propisani su odredbama čl. 12. i 13. Zakona.

Uslovi i način obavljanja javnog prevoza putnika i prevoza lica za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju u domaćem i međunarodnom prevozu, pružanja staničnih usluga na autobuskim stanicama i inspekcijski nadzor regulisani su odredbama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 68/15). Odredbama člana 57. navedenog zakona propisano je da jedinice lokalne samouprave uređuju i obezbeđuju, u skladu sa zakonom, organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika koji se obavlja na teritoriji jedinice lokalne samouprave i taksi prevoza, u skladu sa kojim odredbama je doneta Odluka o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014, 2/2015 i 86/2016).

Odredbama člana 3. stav 1. Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada Beograda propisano je da tarifni sistem, između ostalog, obuhvata i sistem naplate i kontrole putnika i da se tarifni sistem linijskog prevoza na teritoriji grada utvrđuje posebnim aktom koji donosi Gradsko veće. Na osnovu člana 3. stav 2. navedene Odluke, Gradsko veće grada Beograda je donelo Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 54/2015).

Odredbama člana 36. Odluke propisano je da je putnik dužan da, u vozilu, odnosno u prostoru rezervisanom za putnike sa validiranom karticom na stajalištima gradske železnice koji je posebno obeležen i na kojima je kontrolisan pristup putnika pokretnom rampom (u daljem tekstu: rezervisani prostor), ima važeću kartu koju je dužan da pokaže i ustupi na zahtev kontrolora ili ovlašćenog lica, a odredbom člana 36a stav 3. i 4. Odluke propisano je da kontrolor i drugo ovlašćeno lice vrše kontrolu voznih isprava i karata lica koja su zatečena u vozilu, kao i da se po ulasku u vozilo linijskog prevoza kontrolor i drugo ovlašćeno lice predstavlja legitimacijom.

Odredbom člana 36a stav 12. Odluke propisano je da ukoliko putnik ne poseduje važeću kartu i ne želi da kupi posebnu kartu dužan je da kontroloru ili ovlašćenom licu pruži podatke o svom identitetu, a st. 13-14. Odluke da podatke o licu koje se u momentu kontrole zateklo u vozilu ili u rezervisanom prostoru, bez važeće karte i koje ne kupi posebnu kartu, kontrolor upisuje u službenu evidenciju i elektronskim putem stavlja na uvid komunalnoj policiji radi izdavanja prekršajnog naloga. Ovako sačinjen i elektronski potpisan prekršajni nalog šalje se elektronskim putem kontroloru na njegov prenosni uređaj, koji ga štampa i uručuje licu koje se u vozilu zateklo bez važeće karte.

Odredbom člana 36a stav 17. Odluke propisano je da kontrolor u kontroli može zatražiti pomoć policijske uprave, odnosno komunalne policije.

I odredbama čl. 23-25. Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 13/2017 i 11/2018) regulisana su pitanja koja se tiču kontrole putnika, pa je tako odredbama člana 23. st. 1-2. propisano da kontrolu putnika obavlja kontrolor opremljen prenosnim uređajem za kontrolu putnika ili drugo ovlašćeno lice, da se uređajem iz stava 1. ovog člana vrši provera validnosti vozne isprave i plaćene usluge prevoza kao i blokada smart kartica. 

Dakle, navedenim propisima regulisana je obrada podataka o ličnosti putnika u javnom linijskom prevozu na teritoriji grada Beograda, u šta spada i obrada propisanih podataka o identitetu putnika zatečenih bez važeće karte u vozilu.

Kako su odredbe navedenih podzakonskih akata, kojima je uređeno prikupljanje i dalja obrada podataka o ličnosti korisnika usluga javnog prevoza, u suprotnosti sa odredbama Ustava RS i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, neophodno je izmeniti postojeću pravnu regulativu u oblasti javnog prevoza, zbog čega je Poverenik još 2015. godine, shodno svojim zakonom utvrđenim ovlašćenjima, uputio nadležnim organima – Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Gradskom veću grada Beograda, inicijativu za usklađivanje postojeće pravne regulative u oblasti javnog prevoza sa citiranim odredbama Ustava RS i odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Kako i nakon ovih inicijativa, pravna regulativa još uvek nije usklađena sa odredbama Ustava RS i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Poverenik je i u septembru 2016. godine, uputio dopis resornom ministarstvu, Skupštini grada Beograda i Gradonačelniku grada Beograda, kojim je ponovo ukazao na neophodnost usklađivanja postojeće pravne regulative u ovoj oblasti sa Ustavom RS i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a što prevashodno podrazumeva da navedena pitanja moraju biti zakonski regulisana.

Poverenik je po ovom pitanju izdao i saopštenje, sa čijom sadržinom se svi mogu bliže upoznati na internet stranici Poverenika www.poverenik.rs/sr/саопштења/2435-контролори-у-градском-превозу-не-могу-подзаконским-актом-добити-овлашћења-да-легитимишу-грађане.html