Čitaj mi

Prema članu 8. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS, br. 97/2008, 104/2009-dr.zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) pravni osnov za prikupljanje i dalju obradu podataka o ličnosti može biti zakonsko ovlašćenje ili punovažan pristanak lica o čijim podacima se radi, dat na način i pod uslovima propisanim odredbama članova 10. i 15. ZZPL.

Odredbom člana 50. Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada (Sl. glasnik RS, br. 104/2016) propisane su nadležnosti upravnika zgrade, pa se u stavu 1. tačka 6. ovog člana navodi da upravnik „uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu (za fizička lica ime, prezime i JMBG, a za pravna lica poslovno ime, adresa sedišta i matični broj)“. Prema tome, upravnik ima zakonsko ovlašćenje da uspostavi i vodi evidenciju o vlasnicima prehodno navedenih delova zgrade i obrađuje samo navedene podatke.

Upravnik je dužan da, u skladu sa članom 46. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, preduzme sve neophodne, organizacione i tehničke mere, da podaci budu odgovarajuće zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa. Za nepostupanje po obavezi preduzimanja mera propisana je prekršajna odgovornost.