Žalba Povereniku

Podnosilac zahteva (fizičko lice na koga se podaci odnose) može izjaviti žalbu Povereniku:

1. Protiv rešenja rukovaoca kojim je odbijen zahtev podnosioca ili protiv zaključka kojim je njegov zahtev odbačen iz formalnih razloga. Rok za žalbu u ovom slučaju je 15 dana od dana dostavljanja rešenja ili zaključka podnosiocu.

Uz žalbu se prilaže kopija zahteva podnosioca i kopija rešenja, odnosno zaključka protiv koga se žalba izjavljuje;

2. Ako rukovalac ne odluči o zahtevu podnosioca u propisanom roku, odnosno ne obavesti ga o tome da li poseduje podatak koji je tražio zahtevom, ne stavi na uvid podatak, odnosno ne izda kopiju podatka (zavisno od toga šta je traženo zahtevom), ili to ne učini u roku i na način propisan zakonom. To je žalba zbog tzv. „ćutanja" organa.

Uz žalbu Povereniku zbog „ćutanja" organa žalilac prilaže kopiju podnetog zahteva rukovaocu i dokaz o njegovoj predaji, odnosno upućivanju. Ova žalba se može izjaviti po isteku zakonskog roka od 15 dana za postupanje rukovaoca po zahtevu za dobijanje obaveštenja, odnosno 30 dana za postupanje po zahtevu za uvid i izdavanje kopije. Ukoliko žalilac u međuvremenu, nakon izjavljene žalbe, od rukovaoca dobije tražene podatke, on može odustati od žalbe izjavljene Povereniku.

Obrasci žalbi dostupni su na http://www.poverenik.rs/sr/formulari-zastita-podataka.html

Tužba Upravnom sudu

Protiv odluke Poverenika nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu, u roku od 30 dana od dana prijema odluke.