Čitaj mi

Da li je dozvoljeno da se objavi spisak stanara na ulazu u stambenu zgradu, koji sadrži ime i prezime vlasnika stana, broj stana i imena i prezimena članova domaćinstva tog stana?

 Prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti pravni osnov za obradu podataka o ličnosti može biti ili zakonsko ovlašćenje ili saglasnost lica čiji se podaci obrađuju (član 8. tačka 1.). U našem zakonodavstvu, prema trenutno važećem stanju zakona, nije dato zakonsko ovlašćenje da se u stambenim zgradama ustanovi spisak stanara, niti je propisano koji se podaci o ličnosti stanara prikupljaju i objavljuju.

Iz navedenog proizilazi da je obrada i objavljivanje tih podataka moguća samo uz pisani pristanak svakog pojedinačnog stanara u konkretnoj stambenoj zgradi.