Жалба Поверенику

Подносилац захтева (физичко лице на кога се подаци односе) може изјавити жалбу Поверенику:

1. Против решења руковаоца којим је одбијен захтев подносиоца или против закључка којим је његов захтев одбачен из формалних разлога. Рок за жалбу у овом случају је 15 дана од дана достављања решења или закључка подносиоцу.

Уз жалбу се прилаже копија захтева подносиоца и копија решења, односно закључка против кога се жалба изјављује;

2. Ако руковалац не одлучи о захтеву подносиоца у прописаном року, односно не обавести га о томе да ли поседује податак који је тражио захтевом, не стави на увид податак, односно не изда копију податка (зависно од тога шта је тражено захтевом), или то не учини у року и на начин прописан законом. То је жалба због тзв. „ћутања" органа.

Уз жалбу Поверенику због „ћутања" органа жалилац прилаже копију поднетог захтева руковаоцу и доказ о његовој предаји, односно упућивању. Ова жалба се може изјавити по истеку законског рока од 15 дана за поступање руковаоца по захтеву за добијање обавештења, односно 30 дана за поступање по захтеву за увид и издавање копије. Уколико жалилац у међувремену, након изјављене жалбе, од руковаоца добије тражене податке, он може одустати од жалбе изјављене Поверенику.

Обрасци жалби доступни су на http://www.poverenik.rs/sr/formulari-zastita-podataka.html

Тужба Управном суду

Против одлуке Повереника није допуштена жалба већ се може покренути управни спор тужбом Управном суду, у року од 30 дана од дана пријема одлуке.