Читај ми

Одредбом члана 8. тачка 2. Закона о заштити података о личности прописано је да обрада није дозвољена ако се врши у сврху различиту од оне за коју је одређена, без обзира да ли се врши на основу пристанка или законског овлашћења за обраду без пристанка. Једини изузетак од овог правила представља обрада података о личности која се врши у сврху прикупљања средстава за хуманитарне потребе. Начело претходног одређивања сврхе, тј. начело сврсисходности представља једно од основних начела заштите података о личности, што значи да се подаци могу обрађивати само у сврху која је одређена законом или за коју је дат пристанак лица. Подаци прикупљени у једну сврху не смеју се користити за било какву другу сврху. Иако је прилично уобичајена пракса да се подаци којим један руковалац располаже користе у сврхе за које нису намењени (као што је нпр. слање новогодишњих, рођенданских и др честитки или рекламирање неких производа и сл.), то са аспекта Закона о заштити података о личности и цитираног члана 8. тачка 2. није дозвољено. За обраду података у сврху непосредног маркетинга, потребно је прибавити изричиту сагласност лица на која се подаци односе, која мора бити дата у складу са одредбама чланова 10. и 15. став 1. Закона о заштити података о личности.