Читај ми

Није. Наиме, одредбом члана 29. став 1. Закона о заштити података о личности прописано је да за обраду од стране новинара и других медијских посленика која искључиво служи публицистичкој делатности јавног гласила, изузимајући обраду која служи оглашавању, важе одредбе чл. 3, 5 и 8. тач. 1) до 5) и чл. 46. и 47. тог закона. То значи да Повереник није надлежан да отвори поступак надзора над дневним листом у вези са спорним чланком, а ово из разлога што се у конкретном случају, између осталог, одредбе члана 54., 55, 56. и 57. Закона о заштити података о личности не примењују.

У конкретном случају, на сва питања везана за спорни чланак, примењују се одредбе Закона о јавном информисању („Сл.гласник РС", бр. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 – Одлука УС и 41/2011 – Одлука УС), којим је, између осталог, прописано под којим се условима могу објављивати информације из приватног живота (чл. 43-45), средства заштите права на приватност (чл. 46.) и др..