Читај ми

„Повереник, као орган надлежан да врши надзор над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности, не може давати инструкције руковаоцима како да поступају у конкретним случајевима. Ми вам само можемо дати начелан одговор и упутити вас на шта је потребно да обратите пажњу, али ви сте руковалац података који примењује закон и доноси одлуке у конкретним случајевима.

За било какву обраду података о личности потребно је да постоји правни основ. Правни основ за обраду података о личности може бити законско овлашћење или пристанак лица чији се подаци обрађују (члан 8. тачка 1. Закона о заштити података о личности - „Службени гласник РС", бр.97/2008 и 104/2009, 68/2012 – одлука УС и 107/2012 -даље: ЗЗПЛ).

Центар за социјални рад у односу на вас, као руковаоца података, има статус корисника података. Одредбом члана 3. тачка 7. ЗЗПЛ прописано је да је корисник података физичко или правно лице, односно орган власти, који је законом или по пристанку овлашћен да користи податке. То конкретно значи да бисте ви, као руковалац података, дали центру за социјални рад, као кориснику података, податке о детету, потребно је да за то имате одговарајући правни основ. Правни основ може бити или законска одредба која вас изричито обавезује (или вам омогућава) да такве податке дате Центру за социјални рад или пристанак лица чије податке обрађујете (када је реч о малолетним лицима, сагласност дају дететови законски заступници – родитељи или стараоци).

Одредбом члана 10а, став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и 52/2011) прописано је да корисник података из јединственог информационог система просвете може бити државни и други орган и организација, као и правно и физичко лице, под условом да је законом или другим прописима овлашћено да тражи и прима податке, да су ти подаци неопходни за извршење послова из његове надлежности или служе за потребе истраживања, и да обезбеди заштиту личних података.

Иначе, када се корисник података обраћа руковаоцу података са захтевом да му достави податке о неком лицу, он би требало да наведе у које сврхе и по ком правном основу тражи податке о том лицу.

Дакле, након што руковалац података утврди да ли је корисник података овлашћен да тражи и прима податке и да ли су му ти подаци неопходни за извршавање послова из његове надлежности, он ће донети одлуку о томе да ли ће те податке уступити кориснику података, при том водећи рачуна о свим обавезама прописаним ЗЗПЛ, а посебно о начелима заштите података о личности (члан 8. ЗЗПЛ), као и прописима који регулишу његов делокруг рада и делокруг рада корисника података (у конкретном случају Закон о основама система образовања и васпитања -„Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и 52/2011, Законом о предшколском васпитању и образовању -„Сл. гласник РС", бр. 18/2010, Закон о социјалној заштити „Сл. гласник РС", бр. 24/2011, Породични закон, „Сл. гласник РС", бр. 18/2005 и 72/2011 - др. закон и други прописи који регулишу рад центара за социјални рад)".

( Из мишљења Повереника бр. 011-00-00150/2013-05 од 15.5.2013.год.)