ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Да ли је у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја да Скупштина општине на својој седници именује лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја?

Да ли орган власти, тј. суд, остваривање права на слободан приступ информацијама може условљавати уплатом трошкова копирања докумената у износу који превазилази износ нужних трошкова, односно плаћањем судске таксе?

Да ли је велики обим судског списа који је предмет захтева за слободан приступ информацијама оправдан разлог одбијања захтева због злоупотребе права?

Да ли се може ускратити право приступа поверљивим информацијама из уговора органа власти са трећим лицем због могућих штетних последица од објављивања и повреде пословне тајне?

Да ли се на захтев новинара за слободан приступ информацијама може омогућити приступ тендерској документацији о изради сајта органа финансираног донаторским средствима Европске уније?

Да ли је управа као орган у саставу министарства, у смислу члана 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, посебан орган јавне власти у односу на Министарство, те да ли је у смислу одредби чл. 46-48. истог Закона, одговорно лице министар или директор управе?

Да ли државно предузеће може ускратити право на увид у конкурсну документацију с позивом на члан 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, због повреде права на приватност?

Да ли се општим актом органа власти, о начину евидентирања склопљених уговора, праћења и извештавања о извршењу уговора може ограничити приступ јавности појединим уговорима или неким деловима, зависно од врсте предмета и да ли се у самом уговору може предвидети да је уговор „службена тајна“, те да није доступан јавности?

Да ли стручна мишљења органа представљају информације од јавног значаја?

Да ли је орган власти дужан да тражиоцу достави општепознате информације?