ПРАВИЛНИК О ПОПУЊАВАЊУ РАДНИХ МЕСТА У СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

Број: 110-00-5/2010-01 од 20.10.2010.

и број: 110-00-12/2013-01 од 18.11.2013.

На основу члана 34. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС" бр.120/04, 54/07,104/09 и 36/10), члана 61. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", број 79/05, 81/05-исправка и 83/05-исправка, 64/07 и 67/07-исправка,116/08 и 104/09) и чл. 29, 33. и 35. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Службени гласник РС", број 41/07-пречишћен текст и 109/09), у вези са чл. 58. и 59. Закона о заштити података о личности („Сл.гласник РС" бр.97/08),

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, донео је

П Р А В И Л Н И К о попуњавању радних места у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Преузмите  

Правилникword