ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Републички јавни тужилац, као орган надлежан за гоњење учинилаца кривичних и других казнених дела, као и заштиту уставности и законитости, поднео је Управном суду још једну тужбу против решења Повереника. Тужба је поднета на иницијативу Агенције за борбу против корупције, а против решења којим је Повереник поништио решење Агенције и наложио јој да новинарки Центра за истраживачко новинарство омогући увид и достави копију докумената (бланко менице, уговори о јемству, залоге у виду хипотека и сл.) које су политички субјекти користили као средства обезбеђења за узете кредите и зајмове у кампањама за све нивое избора, у 2012, 2014, 2016, 2017. и 2018. години, с тим што ће пре омогућавања приступа наведеним документима заштитити податке о личности (као што су адреса становања, лични матични број грађана, број банковног рачуна физичких лица и сл.), уколико су исти садржани у наведеним документима.

У образложењу решења, које је тужбом нападнуто, Повереник је, између осталог истакао, да су у конкретном случају тражене информације које се тичу финансирања изборних кампања, које у смислу Закона о финансирању политичких активности представљају скуп активности политичког субјекта од дана расписивања избора до дана проглашења коначних резултата избора, које се контролишу у свим фазама изборног процеса, зарад нужне транспарентности изборног процеса, те спречавања кршења различитих закона. Осим тога, тражене информације се односе на изборно јемство којим се гарантује да ће новац пореских обвезника бити утрошен у складу са законом, због чега неспорно постоји јак интерес јавности у погледу таквих информација.

Повереник је у образложењу нападнутог решења навео да аргумент Агенције да се ради о подацима о личности за чије би стављање на увид јавности морала постојати изричита писана сагласност клијената банке није могао утицати на то да Повереник другачије одлучи у овом случају из разлога што жалиља захтевом није ни тражила личне податке лица који се јављају као гаранти, јемци, заложни или хипотекарни дужници, нити бројеве банковних рачуна коришћених за трансакције и сл., односно, није тражила податке о личности клијената банке.