PRESS RELEASES

СРБИЈА РАТИФИКОВАЛА ПРОТОКОЛ КОЈИМ СЕ МЕЊА КОНВЕНЦИЈА О ЗАШТИТИ ЛИЦА У ОДНОСУ НА АУТОМАТСКУ ОБРАДУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Friday, 29. May 2020. 14:15

Протокол којим се мења Конвенција о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података (Конвенција 108) Савета Европе, коју је Савет Европе усвојио 18. маја 2018. године (Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, CETS No.223), Србија је потписала 22 новембра 2019, а ратификовала 26 маја 2020. године. Потребно је...

Read more...


NEWS

УРЕДБA О ПРИМЕНИ РОКОВА У УПРАВНИМ ПОСТУПЦИМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Wednesday, 25. March 2020. 09:01

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, Влада, уз супотпис председника Републике, доноси УРЕДБУ о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања "Службени гласник РС", број 41 од 24. марта 2020. Члан 1. Овом уредбом се прописује поступање у вези примене рокова у управним поступцима у условима проглашеног ванредног стања. Члан 2. Странке у поступцима пред државним органима и организацијама, органима и организацијама покрајинске...

Read more...


Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

30.4.2020.
PENDING: 3.533
DONE: 90.082

Read more...