Читај ми

Прекршајни апелациони суд је на Другој седници свих судија тог суда одржаној 01.7.2019. год. усвојио правно схватање по коме су удружења грађана, односно правна лица као тражиоци информација увек овлашћени да поднесу захтев за покретање прекршајног поступка по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја и нису условљени доказивањем својства оштећеног у смислу одредбе члана 126. став 1. Закона о прекршајима.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности се у априлу; 2017. године обратио Прекршајном апелационом суду и указао на потребу уједначавања праксе прекршајних судова по питању активне легитимације тражиоца информација за подношење захтева за покретање прекршајног поступка, указујући на правни став Врховног касационог суда са седнице Грађанског одељења одржане 6.12.2016. године да је тражилац информација као оштећени увек овлашћен да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка по члану 180. став 1. Закона о прекршајима, те да  се поједини прекршајни судови упркос томе обраћају Поверенику тражећи обавештење о томе да ли су тражиоци информација подносили жалбе Поверенику због повреде права на приступ информацијама од јавног значаја, иако је та чињеница, према том правном ставу, ирелевантна у погледу овлашћења тражиоца информације да у својству оштећеног поднесе захтев за покретање прекршајног поступка.

Стога Повереник поздравља и оцењује јако значајним јединствен став свих судија Прекршајног апелационог суда са седнице од 01.7.2019. год. по питању активне легитимације правних лица, као оштећених у прекршајном поступку због повреде права на приступ информацијама. Повереник сматра да ће тај став значајно унапредити остваривање права на слободан приступ информацијама и довести до веће правне сигурности, јер ће се пракса прекршајних судова уједначити, будући да су прекршајни судови различито поступали у истим правним ситуацијама, а на шта је Повереник указао у својој Анализи од 21.02.2018. год, израђеној за потребе Годишњег извештаја Повереника за 2017. год.


Збирни месечни статистички
подаци 
у области доступности
информацијама 
и заштите
података 
о личности

на дан 30.9.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.320
ОБРАЂЕНО: 93.804

Опширније...
 Портал отворених података