ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и;заштиту података о личности спровео је поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, број 87/2018) од стране Црвеног крста Србије – Црвени крст Медвеђа, поводом неовлашћеног приступа подацима о личности корисника услуга ове организације.

На основу спроведеног поступка надзора закључено је да Црвени крст Србије – Црвени крст Медвеђа податке о личности садржане у евиденцијама корисника услуга које води, није обрађивао на начин који обезбеђује одговарајућу заштиту, укључујући заштиту од неовлашћене или незаконите обраде, као и од случајног губитка, уништења или оштећења применом одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера, а што је био дужан да учини, услед чега је 5.9.2019. године неовлашћено лице приступило подацима о личности садржаним у предметним евиденцијама (имена и презимена, ЈМБГ и потписи), којом приликом је исто лице мобилним телефоном сачинило снимак (видео запис) истих података, који је затим објавило на друштвеној мрежи Инстаграм.

С обзиром на наведено, Повереник је поднео захтев за покретање прекршајног поступка против Црвеног крста Србије – Црвени крст Медвеђа и одговорног лица у истом правном лицу.