ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности донео је Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Повереника број 110-00-3/2019-04 од 31. јула 2019. године, на који је Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања Народне скупштине Републике Србије дао сагласност актом 21 број 02-2143/19 од 02. марта 2020. године. Правилник је објављен на огласној табли Повереника дана 03. марта 2020. године и ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли, односно 11. марта 2020.године.

ПРАВИЛНИК

Одлука о давању сагласности 21 Број: 02-2143/19 од 2. марта 2020. године