ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Настава у новој школској 2020/2021. години, која је почела 1. септембра, одвија се због епидемије Ковида-19 у специфичним околностима, услед чега се организује и остварује како непосредно, тако и на даљину. Поводом тога, повећан је број обраћања Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, посебно родитеља ученика, и то у вези са захтевима које школе упућују родитељима, да се изјасне о томе да ли су сагласни/да  ли пристају  на одређени модалитет и услове остваривања наставе на даљину, позивајући се притом на обавезе утврђене Законом о заштити података о личности.

С тим у вези, Повереник указује на то да, у складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 87/18), сви подаци који се односе на физичко лице и чине његов идентитет одређеним или одредивим, па и подаци о ученицима које обрађују образовно-васпитне установе у оквиру спровођења наставе у онлајн окружењу, јесу подаци о личности. Обрада ових података мора се вршити у складу са начелима обраде која су утврђена тим законом, а који поред законитости, транспарентности, сврсисходности, минимизације, тачности и ограничења чувања, обухватају и интегритет и поверљивост података. У том смислу, све образовно-васпитне установе које реализују наставу на даљину имају обавезу да предузму адекватне организационе, техничке и кадровске мере заштите података којима располажу, како би било осигурано да ће се прикупљени подаци користити само у мери у којој је то неопходно за остварење образовно-васпитног рада одређене установе и да неће доћи до неовлашћеног приступа подацима о личности насталим у реализацији образовно-васпитних активности.

Закон о заштити података о личности, међутим, не одређује конкретне мере које су  образовно-васпитне установе обавезне да предузму, нити уређује друга специфична питања која се тичу обраде података о личности коју врше образовно-васпитне установе у обављању своје делатности, већ се та питања  уређују посебним прописима, о чијем се спровођењу стара Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Ово конкретно значи да Повереник није овлашћен да појединцима даје обавештења о обради података о њиховој личности коју врши одређени руковалац, у конкретном случају образовно-васпитна установа, нити да, на захтев физичких и правних лица даје мишљења о примени одредаба прописа којима се уређује област образовања и васпитања.

Стога, Повереник упућује све заинтересоване субјекте да се ради добијања мишљења/обавештења у вези са организацијом и извођењем образовно-васпитног рада обрате одговарајућој установи и/или Министарству просвете, науке и технолошког развоја.  

Повереник, такође, упућује  родитеље, ученике и друга физичка лица да се ради добијања обавештења о свим питањима  везаним за обраду података коју о њима врши, или намерава да врши, одређена образовно-васпитна установа, обрате тој установи и/или Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Захтев за добијање обавештења се, примера ради, може односити на: сврху и правни основ обраде података, рокове њиховог чувања, коме подаци могу бити учињени доступним, која су права лица чији се подаци обрађују и сл.  Уколико после тога лице буде сматрало да обрада података која се врши, или чије се вршење намерава, није у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, може се обратити Поверенику.

Збирни месечни статистички

подаци

на дан 30.11.2022.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.423

ОБРАЂЕНО: 123.647

Опширније...