ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Пројекат „Изградња капацитета Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за ефективно и адекватно извршавање његових законских овлашћења и обезбеђивање остваривања права на слободан приступ информацијама и права на заштиту података у складу са европским стандардима"

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности je са Канцеларијом за европске интеграције закључио Споразум о спровођењу пројеката број 337-00-00018/2015-04/1 од 18.09.2015. године, под називом „Изградња капацитета Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за ефективно и адекватно извршавање његових законских овлашћења и обезбеђивање остваривања права на слободан приступ информацијама и права на заштиту података у складу са европским стандардима", ознаке ПОВ-01-2015, који се финансира из средстава бесповратне помоћи Билатералног програма Краљевине Норвешке за 2015. годину на основу Споразума са Владом Републике Србије који се односи на Билатерални програм, закљученог 18.11.2013. године у Београду и Прилога бр. 2 Споразума, између Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке, који се односи на Билатерални програм, закљученог у Београду, 03.08.2015. године.

Циљ пројекта је изградња и унапређење капацитета Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у обављању својих дужности који ће допринет побољшању остваривања права на слободан приступ информацијама и права на заштиту података о личности, као и процесу европских интеграција Републике Србије у појединим областима интеграција (нпр. политички критеријуми и преговарачка поглавља: Информационо друштво и медији (поглавље 10), Правосуђе и основна права (поглавље 23) и Правда, слобода и безбедност (поглавље 24).

Пројекат траје 26 месеци, а почео је са применом од 18.09.2015. године, даном потписивања између Повереника и Канцеларије за европске интеграције.

Укупан буџет Пројекта износи 53.086.375,00 динара од чега се део у износу 46.123.875,00 финансира бесповратним финансијским средствима из Билатералног програма, док се део у износу од 6.962.500,00 динара финансира из буџета Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Канцеларија за европске интеграције је из дела буџета који се финансира средствима из Билатералног програма за прву годину спровођења Пројекта пренела Поверенику средстава у износу од 15.996.605,83 динара.

Напомена: Ознака ПОВ. је скраћеница од речи:Повереник

Образац предлога Пројекта (енг.)

Споразум са Канцеларијом за европске интеграције

Записник са прве седнице Управног одбора

Записник са друге седнице Управног одбора

Записник са треће седнице Управног одбора

Записник са четврте седнице Управног одбора

Записник са пете седнице Управног одбора

Записник са шесте седнице Управног одбора

Записник са седме седнице Управног одбора

Записник са осме седнице Управног одбора

Записник са девете седнице Управног одбора

Записник са десете седнице Управног одбора

Посебна процена потреба за обуком у областима слободног приступа информацијама и заштите података о личности

У циљу спровођења посебне процене потреба за обуком у областима слободног приступа информацијама и заштите података о личности и оперативног капацитета, предвиђене Пројектом, ангажован је др Дејан Миленковић, доцент на Факултету политичких наука.

Процена потреба за обуком у области слободног приступа информацијама и заштите података о личности и оперативног капацитета обухвата методологију примењену приликом вршења процене као реализацију истраживања, анализу садржине важећих прописа и детаљан опис постојећег правног оквира којима се уређује рад Повереника, анализу фактографске грађе о образовним потребама запослених код Повереника, анализу потребних људских ресурса запослених код Повереника, нарочито имајући у виду однос запослених код Повереника и повећан прилив предмета од почетка рада Повереника до дана Процене, анализу специфичних потреба за додатним образовањем (нове технологије, нова организација рада и сл.), закључке и препоруке у циљу задовољавања потреба за обуком у области слободног приступа информацијама и заштите података о личности и оперативног капацитета.

Извод из Процене за обуком у области слободног приступа информацијама и заштите података о личности и оперативног капацитета

_______________________________________________________________________________________________________________________

Посебна процена потреба за обуком у области европских интеграција

У циљу спровођења посебне процене потреба за обуком у области европских интеграција, предвиђене Пројектом, ангажована је Ивана Крпина, дипломирани правник.

Процена потреба за обуком у области европских интеграција представља израду студије и целовите процене посебних потреба и проблема у области европских интеграција, која нарочито обухвата методологију примењену приликом вршења процене као реализацију истраживања, анализу садржине важећих прописа и детаљан опис постојећег правног оквира којима се уређује рад Повереника, са нарочитим освртом на прописе, директиве и упутства Европске Уније као што су Конвенција о заштити лица у односу на аутоматску обраду података са додатним Протоколом уз Конвенцију, Европска конвенција за заштиту људских права, Директива Европског Парламента и Савета које се односе за заштиту података, анализу фактографске грађе о образовним потребама запослених код Повереника у предметној области, закључке и препоруке у циљу задовољавања потреба за обуком у области европских интеграција.

Извод из Процене за обуком у области европских интеграција

_______________________________________________________________________________________________________________________

Спроведена посебна процена потреба и проблема у области слободног приступа информацијама од јавног значаја

Oд стране Немање Ненадића, заступника удружења „Транспаретност Србија", нестраначке, невладине и непрофитне организације, извршено је истраживање, дефинисане су циљне групе и израђена је целовита процена посебних потреба и проблема у области слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Процена је обухватила анализу потребе обуке запослених на пословима слободног приступа информацијама у органима јавне власти у предметној области, дефинисање обима обуке запослених на пословима слободног приступа информацијама у другим органима јавне власти у циљу правилне примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, закључке и препоруке у циљу задовољавања потреба за обуком у области слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Проценa потреба за обуком у области слободног приступа информацијама од јавног значаја

_______________________________________________________________________________________________________________________

Спроведена посебна процена потреба и проблема у области заштите података о личности

У циљу израде посебне процене потреба за обуком у области заштите података о личности предвиђене Пројектом, ангажован је Блажо Недић, адвокат из адвокатске канцеларије „Партнери за демократске промене Србија" који је извршио истраживање, дефинисао циљне групе и израдио целовиту процену посебних потреба и проблема у области заштите података о личности.

Процена је обухватила анализу потребе обуке службеника/запослених међу дефинисаним циљним групама у предметној области, дефинисање обима обуке службеника/запослених међу дефинисаним циљним групама у циљу правилне примене Закона о заштити података о личности, као и закључке и препоруке у циљу задовољавања потреба за обуком у области заштите података о личности.

Процена потреба за обуком у области заштите података o личности

_______________________________________________________________________________________________________________________

Израђен Програм обука за запослене на пословима слободног приступа информацијама од јавног значаја у другим органима јавне власти

У циљу израде Програма обукa за запослене на пословима слободног приступа информацијама од јавног значаја у другим органима јавне власти, предвиђене Пројектом, ангажован је консултант Немања Ненадић.

Програм обука је обухватио органе којима је обука потребна, садржај обука за запослене на пословима слободног приступа информацијама у другим органима јавне власти, правни оквир који би требало користити приликом спровођења обука, трајање обука и одређивање термина за реализацију обука, као и циљ који се жели постићи обукама.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Програм обуке за службенике/запослене на пословима заштите података о личности

Обавештење о програму обуке за службенике/запослене на пословима заштите података о личности

Курс запослених код Повереника из енглеског језика

Одржана обука запослених из области ауторског права 26.2. и 3.3.2016. 

Одржана обука запослених из области људских ресурса 25. и 31.3.2016.

Одржана обука запослених из области видео надзора 20-21.4.2016.

Одржане још 2 обуке из области људских ресурса 25. и 27.4.2016 и 23-24.5.2016.

Одржанa обука из области ауторског права 16-17.6.2016.

Одржанe две обуке из области " Правни оквир и пракса ЕУ" 18-20.5.2016. и 22-24.6.2016. 

Одржанa обуке из области прекограничног преноса података 28-29.6.2016.

Одржана обука из области нарочито осетљивих и биометријских података 7-8.7.2016. 

Одржане обуке из области слободног приступа информацијема од јавног значаја 4-5.7.2016. и 6. и 11.7.2016.

Одржана трећа обука из области слободног приступа информацијама од јавног значаја 20-21.7.2016.

Одржана обука из области заштите података о личности 8-9.9. и 12-13.9.2016.

Одржана трећа обука из области заштите података о личности  - 26-27.10.2016.

Одржана четврта обука из области слободног приступа информацијама од јавног значаја 28. и 31.10.2016. 

Одржане обуке изи области проактивног објављивања информација - 23.2. и 4.11.2016. 

Одржана четврта обука из области заштите података о личности 29-30.11.2016.

Одржана обука из области ауторског права 2.12. 2016.

Одржанa пета обука из области слободног приступа информацијама од јавног значаја 5.-6.12.2016

Одржана шеста обука из области слободног приступа информацијама од јавног значаја 20-21.12.2016.

Одржане обуке из области "Стратегије, структуре и механзми одбране приватности у 21. веку" и "Приватност и заштита података о личности у домену биометријских система идентификације" 26.-27.12.2016.

Одржана обука из области нарочито осетљивих и биометријских података 8-9.2.2017.

Одржана обука из области слободног приступа информацијама од јавног значаја 21-22.3.2017.

Одржана обука из области заштите података о личности 30-31.3.2017.

Одржане обуке на тему људских ресурса - управљачке вештине 23-24.2.2017 и 6-7.4.2017. 

Одржана шеста обука из области заштите података о личности 25-26.4.2017.

Одржана обука из области правног оквира и праксе ЕУ 3-5.5.2017.

Одржана обука на тему аутоматизована обрада података 31. 5-1. 6. 2017. 

Одржана обука на тему заштите података о личности 29-30.6.2017. 

Одржана обука из области Дигитална форензика 31.8.-1.9.2017.

Одржана осма обука из области заштите података о личности 4-5.9.2017.

Одржана обука из области "Правни оквир и пракса ЕУ" 6-8.9.2017.

Одржане две дводневне обуке из области "Закон о слободном приступу информацијама од јавног значај у пракси" 8-9 и 13-14. 8. 2018.Одржане две дводневне обуке из области "Закон о слободном приступу информацијама од јавног значај у пракси" 8-9 и 13-14. 8. 2018.

Одржана дводневна обука из области финансијских података 27./28.8.2018. 

Збирни месечни
статистички

подаци

на дан 31.1.2024.
У ПРОЦЕДУРИ: 12.917
ОБРАЂЕНО: 148.075

Опширније...