Закон о заштити података о личности

Народна скупштина је дана 9. новембра 2018. године донела нови Закон о заштити података о личности, који је ступио на снагу 21. новембра 2018. године, а почиње да се примењује по истеку девет месеци од дана ступања Закона на снагу, осим одредбе члана 98. овог Закона (који се односи на Централни регистар збирки података) која се примењује од дана ступања Закона на снагу

Закон о заштити података о личности ("Сл.гласник РС" 97/08,104/09-др.закон, 68/12 -одлукa УС и 107/12) – престао да важи 22 августа 2019, када је почела примена Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС" бр. 87/2018).

На основу члана 97. Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС" бр. 87/2018), поступци по жалбама поводом захтева за остваривање права у вези са обрадом, поступци по захтевима за издавање дозволе за изношење података из Републике Србије и поступци надзора који нису окончани до дана почетка примене овог закона, окончаће се по одредбама (старог) Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – УС и 107/12).