ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Закон о заштити података о личности

Народна скупштина је дана 9. новембра 2018. године донела нови Закон о заштити података о личности, који је ступио на снагу 21. новембра 2018. године, а почиње да се примењује по истеку девет месеци од дана ступања Закона на снагу, осим одредбе члана 98. овог Закона (који се односи на Централни регистар збирки података) која се примењује од дана ступања Закона на снагу