ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Почетком примене новог Закона о заштити података о личности ("Сл.гласник РС" бр. 87/2018 од 13.11.2018.), дана 22.8.2019. године, за руковаоце података престају обавезе које су проистицале из примене старог Закона о заштити података о личности ("Сл.гласник РС" 97/08,104/09-др.закон, 68/12 -одлукa УС и 107/12), и то:

  • вођење и ажурирања евиденција о обради (члан 48.),
  • обавеза достављања Поверенику обавештења о намери успостављања збирке података, пре започињања обраде, односно успостављања збирке података (члан 49.)
  • обавеза достављања Поверенику евиденција о збиркама података, односно о променама у тим евиденцијама (члан 51. став .1.).

Из напред наведених разлога, на интернет страници Повереника на адреси poverenik.rs, више није доступна веб – апликација путем које су руковаоци извршавали поједине од горе наведених законских обавеза.

Уколико поједини руковаоци буду имали потребу вршења увида у евиденције збирки података које су доставили Поверенику током постојања Централног регистра, а потом и током функционисања веб – апликације „Достављање евиденција о збиркама података“ подсећамо, да су исте у машински читљивом формату доступне на Порталу отворених података Повереника, на адреси http://data.poverenik.rs/, где се могу бесплатно преузети и по потреби даље користити.

Посебно напомињемо, следеће:

Према одредбама новог Закона о заштити података о личности ("Сл.гласник РС" бр. 87/2018 од 13.11.2018.) садржаним у члану 47, Руковалац и његов представник, ако је одређен, и даље је ДУЖАН да води евиденције о радњама обраде за које је одговоран, која садрже нешто другачији сет информације у односу на раније вођене, између осталог, и у зависности од тога да ли се обрада врши од стране надлежних органа у посебне сврхе.

Такође, Обрађивач и његов представник, ако је одређен, ДУЖАН је да води евиденције о свим врстама радњи обраде које се врше у име руковаоца, која садрже нешто различит сет информације у односу на раније вођене, између осталог, и у зависности од тога да ли се обрада врши у име и за рачун надлежних органа који врше обраду у посебне сврхе.

Нови Закон не прописује обавезу достављања Поверенику овако успостављених евиденција радњи обраде.

Међутим, Руковалац или Обрађивач, као и њихови представници ако су одређени, ДУЖНИ су да евиденције о радњама обраде учине доступним Поверенику - на његов захтев.

Руковалац и његов представник, односно Обрађивач и његов представник, ако су одређени, који представљају привредне субјекте и организације у којима је запослено мање од 250 лица, нису дужни води евиденцију о свим врстама радњи обраде, осим у случајевима радњи обраде тааксативно наведеним у ставу 9. члана 47. новог Закона.

Неизвршавање напред наведених законских обавеза повлачи прекршајну одговорност. Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се за прекршај руковалац, односно обрађивач који има својство правног лица; новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се за прекршај предузетник, и новчаном казном у износу од 20.000 динара казниће се за прекршај физичко лице, односно одговорно лице у правном лицу, државном органу, односно органу територијалне аутономије и јединици локалне самоуправе, као и одговорно лице у представништву или пословној јединици страног правног лица.