ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Упутство за попуњавање и образац контролне листе

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (Повереник) на основу чл. 77-79. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, број 87/18) врши инспекцијски надзор над применом овог закона, у складу са овим законом и сходном применом закона којим се уређује инспекцијски надзор.

Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18) у члану 14. прописује да је инспекција дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора и мешовитог инспекцијског надзора у делу који се односи на редован надзор, као и у инспекцијском надзору на државној граници који се обавља редовно. У поступку ванредног инспекцијског надзора инспекција може да користи контролне листе, када то одговара природи, предмету и обухвату ванредног надзора. Даље, инспекција може да достави контролну листу надзираном субјекту и затражи од њега да сачини и инспекцији достави извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика.

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору Повереник је сачинио и на својој интернет страници www.poverenik.rs у секцији под називом „Заштита података“, објавио контролну листу за руковаоце (преузми образац):

Контролна листа - за руковаоце

Објавом контролне листе на www.poverenik.rs Повереник делује превентивно, едукативно и информативно, чиме помаже органима које надзире да унапред тачно знају које су њихове обавезе и шта је потребно да ураде да би своје пословање и поступање ускладили са прописима и спречили настанак штете, као и шта овлашћено лице из стручне службе Повереника проверава у поступку надзора.

Контролне листе приказују сложене и обимне законске обавезе кроз низ разумљивих питања на које је потребно дати тачне и свеобухватне одговоре.

У циљу попуњавања контролних листа потребно је са www.poverenik.rs преузети одговарајућу контролну листу, а затим у обрасцу исте означити одговоре на постављена питања, унети текстуалне одговоре на постављена питања и означити укупан збир бодова.

Овако попуњена контролна листа представља извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика, који је потребно одштампати, потписати од стране одговорног лица, оверити печатом (уколико се исти користи), а затим скенирати и послати Поверенику на адресу електронске поште office@poverenik.rs Наведени извештај можете доставити Поверенику и поштом на адресу Повереника у Београду, Булевар краља Александра бр.15 или непосредном предајом на писарници Повереника, на истој адреси.

Извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика Повереник користи у сврху процене ризика, као и израде и потом реализације плана инспекцијског надзора.

Напомињемо да подаци из предметног извештаја подлежу провери од стране Повереника те да нетачно приказивање или прикривање чињеница у истом повлаче правне последице састављања исправе неистините садржине. Исто доводи до повећања вероватноће настанка штетних последица у оквиру процене ризика, односно повећања степена ризика надзираног субјекта.