Читај ми

Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, број 87/2018) прописује да Повереник, у вршењу својих овлашћења, поступа у складу са законом којим се уређује општи управни поступак, као и сходном применом закона којим се уређује инспекцијски надзор, ако овим законом није другачије одређено (члан 77. став 2).

Исти закон у члану прописује да Повереник врши инспекцијски надзор над применом овог закона, у складу са овим законом и сходном применом закона којим се уређује инспекцијски надзор (члан 78. став 1. тачка 8.), те да послове инспекцијског надзора Повереник врши преко овлашћених лица из стручне службе Повереника (члан 78. став 2.).

Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018) прописује да је инспекција дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора и мешовитог инспекцијског надзора у делу који се односи на редован надзор, као и у инспекцијском надзору на државној граници који се обавља редовно. У поступку ванредног инспекцијског надзора инспекција може да користи контролне листе, када то одговара природи, предмету и обухвату ванредног надзора (члан 14. став 1).

Контролна листа је јавно доступан документ који сложене и обимне законске обавезе приказује кроз низ разумљивих питања и одговора. За одговоре на питања додељују се бодови, а овлашћено лице из стручне службе Повереника, на основу збира бодова по контролној листи, одређује степен ризика и усаглашености са прописима.

У области надзора Повереника, органи коришћењем ових листа могу да изврше самопроверу и самопроцену усаглашености свог пословања са прописима, на основу које ће уочити неправилности у свом раду и благовремено их исправити.

С друге стране, овлашћена лица из стручне службе Повереника на основу контролне листе добијају информације значајне за процену ризика, планирање и вршење инспекцијских надзора.

Објавом и доступношћу контролних листи делује се превентивно, едукативно и информативно, помаже органима које надзире Повереник да унапред тачно знају које су њихове обавезе и шта треба да ураде да би своје пословање и поступање ускладили са прописима и спречили штету, и шта овлашћено лице из стручне службе Повереника у надзору проверава.

Контролна листа - руковаоци који нису органи власти

Контролна листа - руковаоци који су органи власти