ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Да би легитимни интерес руковаоца или треће стране могао да буде примењен као законит правни основ за обраду података о личности неопходно је да руковалац, пре отпочињања обраде, изврши анализу;релевантних аспеката намераване обраде како би проценио да ли су за његову примену испуњени услови прописани чланом 12. став 1. тачка 6) Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 87/18).

У намери да руковаоцима помогне да изврше поменуту процену, Повереник је сачинио Модел акта о процени легитимног интереса.

Примена овог модела није обавезна, већ представља један од могућих начина процене и документовања усклађености обраде са Законом о заштити података о личности.

У датом моделу процена легитимног интереса одвија се у 3 дела, након чега руковалац треба да донесе одлуку о томе да ли су, или нису, у конкретном случају испуњени услови за примену легитимног интереса као правног основа за обраду података о личности.

Све време потребно је водити рачуна о томе да Закон о заштити података о личности предвиђа шест могућих правних основа за обраду података о личности и да од околности намераване обраде зависи да ли за ту обраду уопште постоји правни основ, односно који је правни основ одговарајући.

Уколико након извршене процене одлучите да започнете намеравану обраду података о личности применом легитимног интереса као правног основа, потребно је да акт о извршеној процени сачувате у документацији, као и да у обавештење о обради, које сте дужни да пружите лицу на које се односе подаци које обрађујете, унесете и податке о легитимном интересу на коме се заснива обрада у конкретном случају.

Пре него што отпочнете процену, потребно је да се упознате са одговорима Повереника на најчешће постављена питања у вези са применом члана 12. став 1. тачка 6) Закона о заштити података о личности који су доступни овде.

Модел акта о процени легитимног интереса као правног основа за обраду података о личности доступан је овде.