ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Овлашћења повереника

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је самосталан државни орган, независан у вршењу своје надлежности, који врши послове заштите података о личности, и чији је широки делокруг надлежности утврђен чланом 77. Закона о заштити података о личности. Повереник врши своја овлашћења, у складу са овим законом, на територији Републике Србије, а поступа у складу са законом којим се уређује општи управни поступак, као и сходном применом закона којим се уређује инспекцијски надзор, ако овим законом није другачије одређено. ;Повереник није надлежан да врши надзор над обрадом од стране судова у вршењу њихових судских овлашћења.

Послови Повереника прописани су чланом 78. Закона те он:

1)            врши надзор и обезбеђује примену овог закона у складу са својим овлашћењима;

2)            стара се о подизању јавне свести о ризицима, правилима, мерама заштите и правима у вези са обрадом, а посебно ако се ради о обради података о малолетном лицу;

3)            даје мишљење Народној скупштини, Влади, другим органима власти и организацијама, у складу са прописом, о законским и другим мерама које се односе на заштиту права и слобода физичких лица у вези са обрадом;

4)            стара се о подизању свести руковаоца и обрађивача у вези са њиховим обавезама прописаним овим законом;

5)            на захтев лица на које се подаци односе, пружа информације о њиховим правима прописаним овим законом;

6)            поступа по притужбама лица на које се подаци односе, утврђује да ли је дошло до повреде овог закона и обавештава подносиоца притужбе о току и резултатима поступка који води у складу са чланом 82. овог закона;

7)            сарађује са надзорним органима других држава у вези са заштитом података о личности, а посебно у размени информација и пружању узајамне правне помоћи;

8)            врши инспекцијски надзор над применом овог закона, у складу са овим законом и сходном применом закона којим се уређује инспекцијски надзор, и подноси захтев за покретање прекршајног поступка ако утврди да је дошло до повреде овог закона, у складу са законом којим се уређују прекршаји;

9)            прати развој информационих и комуникационих технологија, као и пословне и друге праксе од значаја за заштиту података о личности;

10)         израђује стандардне уговорне клаузуле из члана 45. став 11. овог закона;

11)         сачињава и јавно објављује листе из члана 54. став 5. овог закона;

12)         даје писмено мишљење из члана 55. став 4. овог закона;

13)         води евиденцију лица за заштиту података о личности из члана 56. став 11. овог закона;

14)         подстиче израду кодекса поступања у складу са чланом 59. став 1. овог закона и даје мишљење и сагласност на кодекс поступања у складу са чланом 59. став 5. овог закона;

15)         обавља послове у складу са чланом 60. овог закона;

16)         подстиче издавање сертификата за заштиту података о личности и одговарајућих жигова и ознака у складу са чланом 61. став 1. и прописује критеријуме за сертификацију у складу са чланом 61. став 5. овог закона;

17)         спроводи периодично преиспитивање сертификата у складу са чланом 61. став 8. овог закона;

18)         прописује и објављује критеријуме за акредитацију сертификационог тела и обавља послове у складу са чланом 62. овог закона;

19)         одобрава одредбе уговора или споразума из члана 65. став 3. овог закона;

20)         одобрава обавезујућа пословна правила у складу са чланом 67. овог закона;

21)         води интерну евиденцију о повредама овог закона и мерама које се у вршењу инспекцијског надзора предузимају у складу са чланом 79. став 2. овог закона;

22)         обавља и друге послове одређене овим законом.

Послове надзора из става 1. тач. 1) и 8) овог члана Повереник врши преко овлашћених лица из стручне службе Повереника.

Евиденција из става 1. тачка 21) овог члана садржи: податке о руковаоцима или обрађивачима који су повредили овај закон (њихово име и презиме или назив, пребивалиште, боравиште или седиште), податке о повредама овог закона (опис повреде и члан закона који је повређен), податке о мерама које су предузете и податке о поступању руковаоца или обрађивача по изреченим мерама.

Образац евиденције из става 3. овог члана и начин њеног вођења прописује Повереник.

У циљу поједностављивања подношења притужбе, Повереник прописује образац притужбе и омогућава њено подношење електронским путем, не искључујући и остала средства комуникације.

Повереник обавља своје послове бесплатно за лице на које се подаци односе и лице за заштиту података о личности.

Ако је притужба Поверенику очигледно неоснована, преобимна или се претерано понавља, Повереник може да тражи накнаду нужних трошкова или да одбије да поступа по тој притужби, уз навођење разлога којима се доказује да се ради о неоснованом, преобимном или претерано понављаном захтеву.

Повереник, преко овлашћених лица из стручне службе Повереника, врши надзор и обезбеђује примену Закона о заштити података о личности, у складу са својим овлашћењима и врши инспекцијски надзор над применом овог закона, у складу са овим законом и сходном применом закона којим се уређује инспекцијски надзор, и подноси захтев за покретање прекршајног поступка ако утврди да је дошло до повреде овог закона, у складу са законом којим се уређују прекршаји.

Инспекцијска и друга овлашћења су детаљније прописана чланом 79. Закона дајући Поверенику овлашћења да:

1)            наложи руковаоцу и обрађивачу, а према потреби и њиховим представницима, да му пруже све информације које затражи у вршењу својих овлашћења;

2)            проверава и оцењује примену одредби закона и на други начин врши надзор над заштитом података о личности коришћењем инспекцијских овлашћења;

3)            проверава испуњеност услова за сертификацију у складу са чланом 61. став 8. овог закона;

4)            обавештава руковаоца, односно обрађивача о могућим повредама овог закона;

5)            затражи и добије од руковаоца и обрађивача приступ свим подацима о личности, као и информацијама неопходним за вршење његових овлашћења;

6)            затражи и добије приступ свим просторијама руковаоца и обрађивача, укључујући и приступ свим средствима и опреми.

Повереник је овлашћен да предузме следеће корективне мере:

1)            да упозори руковаоца и обрађивача достављањем писменог мишљења да се намераваним радњама обраде могу повредити одредбе овог закона у складу са чланом 55. став 4. овог закона;

2)            да изрекне опомену руковаоцу, односно обрађивачу ако се обрадом повређују одредбе овог закона;

3)            да наложи руковаоцу и обрађивачу да поступе по захтеву лица на које се подаци односе у вези са остваривањем његових права, у складу са овим законом;

4)            да наложи руковаоцу и обрађивачу да ускладе радње обраде са одредбама овог закона, на тачно одређени начин и у тачно одређеном року;

5)            да наложи руковаоцу да обавести лице на које се подаци о личности односе о повреди података о личности;

6)            да изрекне привремено или трајно ограничење вршења радње обраде, укључујући и забрану обраде;

7)            да наложи исправљање, односно брисање података о личности или ограничи вршење радње обраде у складу са чл. 29. до 32. овог закона, као и да наложи руковаоцу да обавести о томе другог руковаоца, лице на које се подаци односе и примаоце којима су подаци о личности откривени или пренети, у складу са чланом 30. став 3. и чл. 33. и 34. овог закона;

8)            да укине сертификат или да наложи сертификационом телу укидање сертификата који је издат у складу са чл. 61. и 62. овог закона, као и да наложи сертификационом телу да одбије издавање сертификата ако нису испуњени услови за његово издавање;

9)            да изрекне новчану казну на основу прекршајног налога ако је приликом инспекцијског надзора утврђено да је дошло до прекршаја за који је овим законом прописана новчана казна у фиксном износу, уместо других мера прописаних овим ставом или уз њих, а у зависности од околности конкретног случаја;

10)         да обустави пренос података о личности примаоцу у другој држави или међународној организацији.

Повереник је овлашћен и да:

1)            израђује стандардне уговорне клаузуле из чланa 45. став 11;

2)            даје мишљење руковаоцима у поступку претходног прибављања мишљења Повереника, у складу са чланом 55. овог закона;

3)            даје мишљење Народној скупштини, Влади, другим органима власти и организацијама, по сопственој иницијативи или на њихов захтев, као и јавности, о свим питањима у вези са заштитом података о личности;

4)            региструје и објављује кодекс поступања, на који је претходно дао сагласност, у складу са чланом 59. став 5. овог закона;

5)            издаје сертификате и прописује критеријуме за издавање сертификата, у складу са чланом 61. став 5. овог закона;

6)            прописује критеријуме за акредитацију, у складу са чланом 62. овог закона;

7)            одобрава уговорне одредбе, односно одредбе које се уносе у споразум, у складу са чланом 65. став 3. овог закона;

8)            одобрава обавезујућа пословна правила, у складу са чланом 67. овог закона.

Контролу аката Повереника донетих на основу овог члана врши суд, у складу са законом.

У вршењу својих овлашћења Повереник може да покрене поступак пред судом или другим органом, у складу са законом.