Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је самосталан државни орган, независан у вршењу своје надлежности, који врши послове заштите података о личности, и чији је широки делокруг надлежности утврђен чланом 44. Закона о заштити података о личности.

Ради остваривања послова из свог делокруга Повереник, у основи, располаже са две врсте овлашћења - оним који се односе на његово деловање као другостепеног органа који право на заштиту података о личности штити у поступку по жалби и оним који се односе на његово деловање као надзорног органа у функцији спровођења закона.

Повереник доноси одлуку по жалби најкасније у року од 30 дана од дана подношења жалбе. Претходно он жалбу доставља руковаоцу, ради одговора на жалбу односно изјашњења, а по потреби предузима и друге радње за утврђивање чињеничног стања које су неопходне ради доношења одлуке по жалби. У ту сврху Поверенику односно лицу кога он посебно овласти, руковаоц омогућиће увид у података односно збирку података, своје опште акте и просторије и опрему које користи.

Одлучујући по жалби Повереник може одбацити наблаговремену и неуредну жалбу, односно одбити неосновану жалбу. Кад утврди да је жалба основана Повереник ће решењем наложити руковаоцу да у одређеном року поступи по захтеву .

Решење Повереника по жалби је обавезујуће, коначно и извршно. У случају потребе Влада обезбеђује извршење решења Повереника.

О овлашћењима Повереника у вршењу надзора, можеш сазнати више у наслову „Инспекцијски надзор".