ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕЛЕКТРОНСКОМ ОПШТЕЊУ ПОВЕРЕНИКА И СТРАНАКА

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности прима електронске поднеске странака на следећој адреси: office@poverenik.rs

Повереник одређену врсту поднесака прима и преко Портала Е-upravа: http://www.euprava.gov.rs/ , и то:

  1. Жалбу против органа власти због повреде права на слободан приступ информацијама од јавног значаја,
  2. Притужбу против руковаоца података о личности због повреде права у вези са обрадом података о личности,
  3. Захтев Поверенику, за остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Повереника,
  4. Захтев за остваривање права у вези са обрадом података о личности које обрађује Повереник, и
  5. Захтев за остваривање права поводом извршеног увида.

ОВЛАШЋЕНА СЛУЖБЕНА ЛИЦА ПОВЕРЕНИКА

ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА:

За одлучивање у свим управним стварима које су у надлежности Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, овлашћенo лицe по закону или овлашћењу повереника је:

 

ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У УПРАВНИМ СТВАРИМА:

У Сектору за жалбе и извршења у области приступа информацијама, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима, у области остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја у поступцима по жалбама изјављеним против органа власти и административног извршења решења Повереника, су:
1. Славољупка Павловић
2. Горана Милић,
3. Снежана Стојковић Димишковски,
4. Весна Арсенијевић,
5. Драгана Стојисављевић,
6. Станислава Котрањац,
7. Гордана Перишић,
8. Тамара Бојанић,
9. Нада Маричић Ђорђевић,
10. Софија Радојичић,
11. Мина Ћетковић,
12. Душица Столевски,
13. Невенка Миловановић,
14. Милица Ћесаревић,
15. Огњен Цвијановић,
16. Ивана Ристић,
17. Јована Мршић,
18. Јасна Михаиловић,
19. Јована Цмиљановић,
20. Наташа Кујовић,
21. Зорана Јусуф.


У Сектору за заштиту права лица и пренос података, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима, у области остваривања права на заштиту података о личности у поступцима по притужбама изјављеним против руковалаца података, као и по захтевима за одобравање преноса података из Републике Србије, су:
1. Наталија Ћетковић,
2. Драгана Рајић Поздерац,
3. Снежана Жикић.


У Сектору за хармонизацију прописа и нормативне пословеовлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из делокруга тог сектора су:
1. Лела Рудић,
2. Драгана Стојковић,
3. Марко Никотић,
4. Гордана Вилдовић Станковић,
5. Марија Тодоровић,
6. Гордана Милић,
7. Маријана Шегрт,
8. Уна Мијовић,
9. Ирена Бејић.


У Сектору за надзор над заштитом података о личности овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима у поступку надзора над спровођењем закона, других прописа и општих аката у области заштите података о личности, су:
1. Марко Антић,
2. Емина Ковачевић,
3. Иван Тришовић,
4. Оља Живковић,
5. Олгица Радовановић,
6. Маријана Софиљ Аћимовић,
7. Саша Васиљевић,
8. Мирјана Мићевић,
9. Биљана Ненадић,
10. Душко Гудурић
11. Немања Пантелић,
12. Ивана Анђелић,
13. Тања Мандушић Драшковић,
14. Сандра Стојнић,
15. Милан Томановић,
16. Урош Чабрило,
17. Наташа Газивода Борковић.


У Сектору за процесуирање прекршаја, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из делокруга рада овог сектора су:
1. Мирослав Велимановић,
2. Наташа Мирјанић,
3. Ана Јеротић Селаковић,
4. Милица Здравковић,У Сектору за информационе технологије овлашћена службена лица за предузимање радњи у управним стварима вођења Евиденције лица за заштиту података о личности су:
1. Радоје Гвозденовић,
2. Милан Затезало,
3. Марјан Пурковић,
4. Марија Секула,
5. Марко Мишковић.


У Сектору за правне, финансијке и опште послове, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из области радних односа, јавних набавки и других управних аката по прописима који се примењују из делокруга рада овог сектора, су:
1. Небојша Станивуковић,
2. Љиљана Стоиљковић,
3. Драгомир Пањковић,
4. Гордана Ђорђевић,
5. Маја Сијечо,
6. Сања Подунавац.


У Сектору за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из делокруга рада овог сектора су:
1. Гордана Мохоровић,
2. Маја Величковић,
3. Ана Одановић Коматина,
4. Ања Ћириловић,
5. Марија Гладовић,
6. Драган Миловановић,
7. Мирјана Тодоровић,
8. Невена Станковић.


У Сектору за едукацију и сертификацију, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из делокруга рада овог сектора су:
1. Марко Милошевић,
2. Александра Лакићевић,
3. Марина Грбић,
4. Марин Цетинић,
5. Немања Дамјановић,
6. Невена Николић.


У Сектору за извештавање и аналитичке послове, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из делокруга рада овог сектора су:
1. Златко Петровић,
2. Мирела Зози Јековић,
3. Ђина Лукић Живковић,
4. Анкица Лукић.

 

У Канцеларији ван седишта Повереника-Нови Сад, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из делокруга рада ове Канцеларије су:
1. Остоја Калаба,
2. Војислав Козарски.

За вођење поступка и предузимање радњи у управној ствари остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности, по захтеву поднетом Поверенику као првостепеном органу, овлашћена су сва горе именована лица.