ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Овлашћена службена лица Повереника - обавештење о електронском општењу

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 26.1.2022. године објављује Решење бр. 071-01-2094/2020-03 oд 20.12.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:071-01-2094/2020-03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 18.1.2022. године објављује Акт бр. 073-06-3225/2021-03 oд 17.12.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:073-06-3225/2021-01

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 10.1.2022. године објављује Закључак бр. 071-01-2902/2020-03 oд 23.9.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:;071-01-2902/2020-03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 5.1.2022. године објављује Закључак бр. 071-01-3669/2020-03 oд 6.12.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3669/2020-03

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.12.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.118
ОБРАЂЕНО: 108.330

Опширније...