ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Овлашћена службена лица Повереника - обавештење о електронском општењу

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 9.5.2022. године објављује Акт бр. 071-01-658/2022-03 oд 28.4.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:071-01-658/2022-03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 4.5.2022. године објављује Акт бр. 071-01-1437/2021-03 oд 15.4.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-1437/2021-03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 4.5.2022. године објављује Решење бр. 071-01-1441/2021-03 oд 14.4.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-1441/2021-03

Збирни месечни статистички
подаци у области доступности
информацијама и заштите
података о личности

 на дан 28.4.2022.

У ПРОЦЕДУРИ: 2.888

ОБРАЂЕНО: 112.348

Опширније...